Aktualnie znajdujesz się na:

Orzekanie o niepełnosprawności

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
WZON.0133.1.2016
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Data zatwierdzenia:
     22.02.2016 r.
Co chcę załatwić?

Odwołać się od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kogo dotyczy?
 • osób dorosłych (które ukończyły 16 rok życia)
 • osób które  nie ukończyły 16 roku życia. W myśl przepisów regulujących postępowanie orzecznicze dziecko to osoba która nie ukończyła 16 roku życia. Dziecko reprezentowane jest przez przedstawiciela ustawowego lub przedstawiciela prawnego, osoba pełnoletnia ubezwłasnowolniona częsciowo ma kuratelę, osoba dorosław ubezwłasnowolniona całkowicie ma opiekę.
Co przygotować?
 • odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • dodatkową istotną dokumentację medyczną lub inną, związaną ze sprawą.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 • odwołanie 
Jak wypełnić dokumenty?

Odwołanie powinno zostać napisane tak, jak każde pismo kierowane do urzędu. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:

 1. imię, nazwisko i adres osoby, która składa odwołanie/ imię i nazwisko osoby, której dotyczy odwołanie
 2. dane adresowe organu, który wydał decyzję,
 3. dane adresowe organu odwoławczego,
 4. oznaczenie decyzji, którą zaskarżamy (ułatwieniem dla organu będzie podanie daty i numeru decyzji),
 5. uzasadnienie odwołania,
 6. podpis,
 7. załączniki (ewentualnie np. dokumentację medyczną)

  W odwołaniu należy wyrazić niezadowolenie z decyzji.

Ile muszę zapłacić?

Postępowanie jest zwolnione od opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Na złożenie odwołania masz 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Gdzie załatwię sprawę?

 

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
dr Sławomir Węgrzynowicz 0237 71/3406883 s.wegrzynowicz@duw.pl
Joanna Faściszewska 0260 71/3406955 j.fasciszewska@duw.pl
Grażyna Fiedor 0236 71/3406959 g.fiedor@duw.pl
Elżbieta Nocko-Ciołek 0235 71/3406847 e.nocko@duw.pl
Waldemar Harbatiuk 0236 71/3406959 w.harbatiuk@duw.pl
Iwona Mazurkiewicz 0239 71/3406956 i.mazurkiewicz@duw.pl
Barbara Izydorczyk - zast. 0259 71/3406245 b.izydorczyk@duw.pl
Małgorzata Szczurowska-Jeżyna 0260 71/3406955 m.szczurowska@duw.pl
Renata Marcinkowska 0260 71/3406955 r.marcinkowska@duw.pl
Katarzyna Wołoszyn 0239 71/3406956 k.woloszyn@duw.pl
Joanna Zalewska 0259 71/3406245 j.zalewska@@duw.pl
fax 1 0236 71/3406959  
fax 2 0239 71/3406614  

Dyżury telefoniczne:

                poniedziałek  od godz. 9:00 do godz. 12:00

      wtorek od godz. 12:00 do godz. 15:00

    środa od godz. 9:00 do godz.: 12:00

          czwartek od godz. 12:00 do godz. 15:00

 

Przyjmowanie interesariuszy:

                 poniedziałek  od godz. 9:00 do godz. 12:00

       wtorek od godz. 12:00 do godz. 15:00

    środa od godz. 9:00 do godz.: 12:00

            czwartek od godz. 12:00 do godz. 15:00

Co zrobi Urząd?
 • Wojewódzki Zespół ponownie przeprowadzi postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wojewódzki Zespół rozpatrzy sprawę w całości – oznacza to że może zmienić orzeczenie w całym jego zakresie a następnie wyda orzeczenie lub w części - oznacza to, że może zmienić orzeczenie w pewnym zakresie i w tym zakresie orzec, lub utrzymać w mocy orzeczenie organu I instancji
Jaki jest czas reakcji?
 • Na rozpatrzenie odwołania Wojewódzki Zespół ma 30 dni od dnia wpływu akt
 • O terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadomimy Cię najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności Wojewódzki Zespół doręczy Tobie nie później niż w terminie 14 dni
Jak się odwołać?

Od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych przez Wojewódzki Zespół możesz się odwołać do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu.

Informacje dodatkowe  

Wynikiem postępowania odwoławczego może być:

 1. Uchylenie w całości lub w części decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jeśli została wydana niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 2. Uchylenie w całości decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w razie naruszenia przepisów postępowania orzeczniczego.
 3. Utrzymanie w mocy orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jako zgodnego ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Umorzenie postępowania w razie wycofania odwołania przez stronę lub w przypadku zaistnienia przesłanki bezprzedmiotowości postępowania (np. jeśli decyzja zaskarżona odwołaniem przestała obowiązywać ze względu  na upływ okresu, na jaki została wydana).
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. .Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110 ze zm.)
 3. Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób, w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 16, poz. 162).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 27332