Aktualnie znajdujesz się na:

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Weryfikacja dokumentacji z przebiegu specjalizacji przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Informacja dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed 1 maja 2017 r. 

W celu  przystąpienia do PES należy:

 • założyć konto w SMK, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Szczegółowe instrukcje korzystania z SMK dostępne są na stronie internetowej CSIOZ https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-smk/;

 • lekarze, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES, przed złożeniem w SMK wniosku o egzamin specjalizacyjny obowiązani są uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu należy w systemie  SMK wypełnić wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia szpecjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, który  po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z całością dokumentacji z przebiegu specjalizacji presłać lub złozyć w Urzędzie Wojewódzkim, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem terminu spotkania. Dokumentacja po weryfikacji formalnej zostanie przekazana  do właściwego w danej dziedzinie Konsultanta Wojewódzkiego w celu jej merytorycznej weryfikacji. Każda z wymienionych  instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać około 1 miesiąca

 • Urząd Wojewódzki  zawiadomi wnioskodawcę o wyniku weryfikacji w systemie SMK, dokonując odpowiedniej zmiany statusu jego wniosku;

 • o odmowie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego przez konsultanta wojewódzkiego , Urząd Wojewódzki powiadomi wnioskodawcę również na piśmie, wskazując braki do uzupełnienia i przedłużając szkolenie specjalizacyjne o okres wymagany do dokończenia szkolenia;.

 • po uzyskaniu w SMK potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacj,  lekarz może w SMK  złożyć wniosek o przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego PES . W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.

 • WAŻNE:

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail, gdyż  informacje dotyczące zmian  statusu złożonych w SMK wniosków przekazywane są automatycznie na podany przez wnioskodawcę  adres e-mail.

  W przypadku wystąpienia problemów korzystania z SMK proszę kontaktować się z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia - infolinia nr 19 457. W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

 • Wykaz dokumentów wymaganych do egzaminu :

 • wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji wypełniony w systemie SMK,  wydrukowany i  podpisany;
 • szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego (roczne) - opracowane na podstawie ramowego programu danej dziedziny oraz zaakceptowane przez kierownika specjalizacji;
 • wypełniona karta szkolenia specjalizacyjnego z:
  - wymaganymi wpisami - potwierdzeniami i zaliczeniami staży kierunkowych, kursów, kolokwiów, dyżurów tj. wszystkich wymaganych elementów programu specjalizacji,
  - potwierdzeniem zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem;
 • dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji nie potwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych;
 • opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
 • praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem lub praca poglądowa – na temat objęty programem specjalizacji;
 • lekarze ze stopniami naukowymi: wykaz publikacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji oraz zaświadczenie o posiadanym stopniu naukowym (kserokopia)
 • w przypadku lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury - kopia świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej lekarza jednostki (oryginał do wglądu),.
 • UWAGA:
  Powyższa lista zawiera wykaz podstawowych dokumentów. W przypadku, gdy programy specjalizacyjne określają dodatkowe wymogi, muszą być one również spełnione.
  Wymagane dokumenty należy złożyć w teczce, a w przypadku większej ilości dokumentacji – w jednej, odpowiednio zabezpieczonej paczce:
 • Podstawa prawna : Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 514, 567, 1291 )

liczba wejść: 30841