Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Rolnictwa i Środowiska

Oddział Rolnictwa i Środowiska

Kierownik Oddziału:
Mirosław Startek
tel.  71 340 66 72

Zadania Oddziału:

 1. Prowadzenie spraw związanych z pomocą dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w zakresie zadań przewidzianych dla Wojewody.
 3. Nadzór nad zadaniami z zakresu administracji rządowej w zakresie inwestycji melioracji wodnych podstawowych finansowanych z budżetu państwa.
 4. Uzgadnianie decyzji wydawanych przez marszałka województwa w sprawie:
  • współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z publicznych środków wspólnotowych,
  • ponoszenie przez Skarb Państwa lub Skarb Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych kosztów wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej dla spółek wodnych i ich związków.
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie pomocy technicznej oraz gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi.
 7. Realizacja budżetu Wojewody w zakresie zadań Oddziału objętych działami administracji rządowej: gospodarka wodna, środowisko, rolnictwo, rozwój wsi (z wyłączeniem scalania gruntów) oraz rybołówstwo.
 8. Nadzór nad prawidłowością wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących rolnictwa.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem władania lasów i gruntów pod zalesienie Lasom Państwowym.
 10. Sprawdzenie poprawności naliczenia przewidzianych do wypłaty kwot odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w celu wypłaty odszkodowania przez zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
 11. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji na utrzymanie stanowisk pracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.
 14. Obsługa formalno-finansowa „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry” oraz zadań kontynuowanych z „Programu dla Odry – 2006”.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu

 


 

Telefony kontaktowe DUW: (71) 340 68 36, 340 66 72, 340 65 80,   fax (71) 340 68 65

 

 1. Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 roku.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 poz. 187 ze zm.) (plik w formacie *.pdf).
   
 3. Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym (25.05.2022 r.). (plik w formacie *.doc).
 4. Informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Miasta/Gminy wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). (plik w formacie *.pdf).
 5. Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę (plik w formacie * pdf)
 6. Informacja dotycząca składania wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę (plik w formacie * .xls)
 7. Instrukcja wypełninia wniosku "suszowego" (plik w formacie * .pdf)
 8. Aplikacja suszowa. 2020 r.
 9. Wzory protokołów szacowania szkód z danymi do stosowania i bez danych do stosowania (wybrać właściwe) 2022 r.
 10. Instrukcja szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 2022 r..- nie dotyczy suszy (plik w formacie *.pdf).
 11. Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym. 2022 r. (plik w formacie *.pdf).
 12. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji 2022 r.(plik w formacie *.pdf).
 13. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację 2022 r. (plik w formacie *.pdf).
 14. Wniosek gminy o powołanie Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych  2022 r. (plik w formacie *.doc).
 15. Potwierdzenie sołtysa.  2022 r. (plik w formacie *.doc).
 16. Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich  (pliki w formacie *.pdf).
 17. Monitoring suszy
 18. Zestawienie gminne rolników - powyżej 30%  2022 r. (pliki w formacie *.xls)
 19. Zestawienie gminne rolników - do 30 %  2022 r. (pliki w formacie *.xls)
 20. Wzór zbiorczego protokołu strat w środkach trwałych  (plik w formacie *.doc).
 21. Prezentacja "Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne"  (pliki w formacie *.pdf).
 22. Ważna informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca szacowania strat. (plik w formacie *.pdf)

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Telefon kontaktowy (71) 340-60-67,  fax (71) 340-68-65.

 

Ważniejsze instytucje działające na rzecz rolnictwa:


liczba wejść: 69296