Aktualnie znajdujesz się na:

Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu

Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu

Inspektor Ochrony Danych Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu wykonuje swoje obowiązki w delegaturze DUW w Legnicy, na ulicy Skarbka 3. Nr tel. 76/713 50 22, mail a.lisowski@duw.pl

Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

Sekretariat : p. 3242

tel: 71/340 67 32

fax:71/340 62 48

e-mail: psl@duw.pl

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Legnicy

ul.Fryderyka Skarbka 3

59-200 Legnica

tel: 76/713 50 22

tel.kom: 501 313 082

 

Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy, a w szczególności w zakresie:

 1. ochrony zwierzyny;
  • zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego;
  • zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;
  • kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną;
  • kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.
 2. Państwowa Straż Łowiecka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
 3. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do:
  • legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;
  • nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
  • zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia  o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
  • ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji;
  • odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia;
  • prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia , jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
  • prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach  w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania do sądu rejonowego od jego rozstrzygnięć  w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
  • dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;
   • dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;
   • dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki służbowej i kajdanek zakładanych na ręce;
  • noszenia ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;  
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji,  określających szczegółowo  zasady żądania takiej pomocy.

 

Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Łowieckiej

Maciej Sycianko 

tel: 71/ 340 62 64

tel.kom:513033857

e-mail:m.sycianko@duw.pl

 

Telefony kontaktowe do strażników :

Aksel Lisowski  - Komendant Posterunku  w Legnicy    76 /713 50 22          tel. kom 501 313 082   e-mail: a.lisowski@duw.pl

Adam Prusik:                 71/340 61 23              tel. kom. 883 375 285                  e-mail: a.prusik@duw.pl

Paweł Żaczek:               76/713 50 22              tel. kom. 538 819 752                  e-mail: p.zaczek@duw.pl

Mateusz Petryków:        71/340 67 16            tel. kom. 501 313 068                   e-mail: m.petrykow@duw.pl

Dawid Suszko:                 71/340 61 23            tel. kom. 509 857 808                   e-mail: d.suszko@duw.pl

 

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Państwowej Straży Łowieckiej, wykonujący swoje zadania przy pomocy Komendy Wojewódzkiej PSŁ, zlokalizowanej we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1.

W Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu nie wyznaczono przedstawiciela Administratora danych osobowych.

     Inspektor Ochrony Danych Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu wykonuje swoje obowiązki w delegaturze DUW w Legnicy, na ulicy Skarbka 3. Nr tel. 76/713 50 22, mail a.lisowski@duw.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań i obowiązków Państwowej Straży Łowieckiej wynikających z Ustawy Prawo Łowieckie.

Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest Prawo Łowieckie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niż upoważnione przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku ustawowego.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

liczba wejść: 27497