Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 ZP-ZPSM.0133.6.2020
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Data zatwierdzenia:
    9 września 2020 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać opinię o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Kogo dotyczy?

Opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydaje się na wniosek podmiotu:

1) wykonującego działalność leczniczą,

2) zamierzającego wykonywać działalność leczniczą,

3) zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.
Co przygotować?

Przygotuj:

 1. Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia, w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby określonej do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty.
 4. wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej ustawą), w przypadku tworzenia nowego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 1 ustawy, w przypadku tworzenia nowego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ złóż nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek złóż w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Jeżeli wniosek będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, dołącz oryginał upoważnienia do składania wniosku w imieniu podmiotu leczniczego.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej

Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie:

 1. w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł - w wysokości 2000 zł;
 2. w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000 zł:

a) jeżeli dotyczy jednej dziedziny medycyny - w wysokości 4000 zł,

       b) jeżeli dotyczy kilku dziedzin medycyny - w wysokości określonej w lit. a, powiększonej  o 1000 zł za każdą kolejną dziedzinę medycyny.

Możesz to zrobić w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdującej się na parterze budynku, lub przelewem na numer rachunku bankowego              41 1010 1674 0005 9222 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: IOWISZ i przywołać unikalny numer identyfikacyjny (nr wniosku z pozycji V.5.3. formularza w systemie IOWISZ) wygenerowany przez  system.

 W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wnieś opłatę skarbową w wysokości 17 zł, płatną na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

 Możesz to zrobić:

 • w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdującej się na parterze budynku,

     • w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia,

     • przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego Wrocławia:

  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895. 

Kiedy złożyć dokumenty?

Kompletny wniosek możesz złożyć w dogodnym dla Ciebie terminie, jednakże wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust.1,  w przypadku tworzenia nowego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ złóż nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o wydanie opinii, po wygenerowaniu z systemu IOWISZ, należy złożyć w postaci papierowej na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

lub w wersji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka.

Dostęp do systemu IOWISZ jest dostępny pod adresem: http://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                    od 800 do1600.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

pracownik

pokój nr

telefon

e-mail

Agnieszka Błażejewicz

0124

71 340 69 85

a.blazejewicz@duw.pl

Bogusława Pawlica

0125

71 340 64 92

b.pawlica@duw.pl

Urszula Kurowska

0125

71 340 69 79

u.kurowska@duw.pl

Sylwia Kitajewska

0125

71 340 65 02

s.kitajewska@duw.pl

Beata Kochanowska

0128

71 340 69 38

b.kochanowska@duw.pl

Elżbieta Czernielewska

0128

71 340 62 79

e.czernielewska@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Zweryfikujemy wniosek oraz kompletność dokumentów. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosek podlegać będzie procedowaniu i zostanie wydana opinia.

W przypadku braków formalnych organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95h ust. 1 ustawy, bez rozpatrzenia
Jaki jest czas reakcji?

Wnioski o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy, są rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Opinię wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie wyłącznie na podstawie:

 1. informacji przedstawionych we wniosku,
 2. Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,
 3. danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 4. Mapy Regionalnej albo Mapy Ogólnopolskiej,
 5. opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
 6. informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
Jak się odwołać?

W przypadku gdy opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy, jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu.

Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 za pośrednictwem wojewody.

Protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest. Minister Zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

W terminie 14 dni, w oparciu o przesłany protest, wojewoda może zmienić wydaną przez siebie opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy na pozytywną. W takim przypadku wojewoda nie przekazuje protestu Ministrowi Zdrowia.

Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 95g ust. 2 pkt 8 ustawy:

 1. został wniesiony po terminie;
 2. nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 zdanie drugie ustawy

Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed Ministrem Zdrowia, w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu podmiot, który otrzymał tę opinię, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podmiot (wnioskodawca), który wniósł skargę lub Minister Zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe

 Opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia nie wydaje się w odniesieniu do:

 1. szpitalnego oddziału ratunkowego;
 2. spitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 3. centrum urazowego;
 4. centrum urazowego dla dzieci;
 5. podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018r. poz. 1347).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 3150