Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nowe wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i zmiany w procedurach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców.

Od 12.02.2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 333).

Nowy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

(załącznik nr 1, załącznik nr 2).

W nowym wzorze wprowadzono m.in. nowy główny cel pobytu, jakim jest przedłużenie pobytu ze względu na pracę sezonową oraz możliwość  wpisania miejsca zamierzonego pobytu cudzoziemca w Polsce, jeżeli przebywa on za granicą, a wniosek składa członek rodziny, do którego on przybywa.

W załączniku nr 1 do wniosku zmiany dotyczą oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w przedmiocie niekaralności za przestępstwa i wykroczenia. Będzie ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Złożenie wniosku na nieaktualnym formularzu będzie brakiem formalnym uniemożliwiającym wszczęcie postępowania.

liczba wejść: 18122