Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  Przewodniczący:
Piotr Milczanowski
tel.: 71 340 68 83

e-mail: wzon.wroclaw@duw.pl

         Zadania zespołu:

 1. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu, kierowanych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i reprezentowanie Wojewódzkiego Zespołu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Kontrolowanie z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania procedur postępowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
 4. Przeprowadzanie z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego szkoleń dla członków składów orzekających Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności celem nadawania im uprawnień do orzekania.
 5. Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji z realizacji zadań Wojewódzkiego Zespołu oraz Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 6. Przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 7. Przygotowanie i obsługa administracyjna posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu;
 8. Prowadzenie elektronicznej ewidencji orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
 9. Przygotowanie dla Wojewody Dolnośląskiego propozycji podziału środków finansowych, w tym dotacji, przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 10. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w zakresie działalności Wojewódzkiego Zespołu.
 11. Wnioskowanie, z upoważnienia Wojewody, o stwierdzenie nieważności orzeczenia oraz o wznowienie postępowania w wypadku stwierdzenia, że orzeczenie wydane zostało w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania.
liczba wejść: 18450