Aktualnie znajdujesz się na:

Rolnictwo

Dotacja dla spółek wodnych

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:1


 

Dotacja podmiotowa dla spółek wodnych i ich związków Data zatwierdzenia:
    
Co chcę załatwić? Przyznanie dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Kogo dotyczy? Spółki wodne i ich związki.
Co przygotować?

Wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zgodnie ze wzorem:

Wzór wniosku o przyznanie dotacji w 2017 roku.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

I etap - wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

II etap - rozliczenie prac wykonanych z dotacji podmiotowej z budżetu państwa
(po odbiorze prac i przekazaniu dotacji).

Jak wypełnić dokumenty? Wniosek należy wypełnić czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.
Ile muszę zapłacić? Brak opłat
Kiedy złożyć dokumenty?

- Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 30 czerwca;

- Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej do dnia 15 stycznia następnego roku.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz:

- przesłać na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta

- dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. (71) 340 68 55.

Co zrobi Urząd?

- Zweryfikuje wnioski spółki;

- Powiadomi o kwocie przyznanej dotacji;

- Przygotuje umowę pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Spółką Wodną/Rejonowym
  Związkiem Spółek Wodnych;

- Zweryfikuje dokumenty z odbioru końcowego /weźmie udział w odbiorze prac.

Jaki jest czas reakcji?

Dotacja zostanie przekazana w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu do siedziby Urzędu Wojewódzkiego protokołu odbioru końcowego oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru/ uprawnionego pracownika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu/Starostwa Powiatowego/Gminy.

Jak się odwołać? Nie dotyczy
Informacje dodatkowe

Warunki, tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dla spółek wodnych w 2017 roku.

Podstawa prawna

art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.);

art. 122 ust.3 i 4, w związku z art.131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 1938