Aktualnie znajdujesz się na:

Przywrócenie obywatelstwa

Przywrócenie obywatelstwa

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

 

Kogo dotyczy?

Przepisy ustawy z  dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1462 z późn. zm.) wprowadziły nową nieznaną dotychczas w prawie instytucję przywrócenia obywatelstwa polskiego.

Wprowadzenie tej instytucji pozwala cudzoziemcom, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie na ponowne jego nabycie. Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą skorzystać osoby, które na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących obywatelstwa polskiego do grudnia 1998 r. nabyły obce obywatelstwo oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.

Gdzie załatwię sprawę?

Przywrócenie obywatelstwa następuje na wniosek zainteresowanej osoby (do pobrania: załącznik nr 1), a decyzje o przywróceniu obywatelstwa polskiego wydaje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu przywrócenia obywatelstwa polskiego cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze specjalnym wnioskiem, natomiast cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Polski wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego winien złożyć za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec dołącza m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, a także fotografię. Więcej informacji o przywróceniu obywatelstwa polskiego można znaleźć się na stronie organu administracji publicznej właściwego dla przeprowadzenia przedmiotowego postępowania m.in. pod następującymi adresami:

Podstawa prawna

Art. 38 – 45 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

liczba wejść: 9278