Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
    IF-O.7840.1.2013
Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę Data zatwierdzenia:
      2 października 2013 r.
Co chcę załatwić?

Złożyć odwołanie od decyzji wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Kogo dotyczy?

Strona postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę. Odwołujący się może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Pismo zawierające odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie jest wymagane sporządzanie lub wypełnianie dodatkowych dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty? Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
Ile muszę zapłacić?

Złożenie odwołania nie podlega opłacie skarbowej. Nie dotyczy to opłaty od pełnomocnictwa udzielonego w związku z wnoszonym odwołaniem, chyba, że jest ono objęte zwolnieniem (rodzaje  dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa objętych zwolnieniem od opłaty skarbowej wymienione zostały w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.); zwolnione z opłaty jest m.in. pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu a także upoważniające do odbioru dokumentów).

Należności z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy wnosić:
 • gotówką:
  - w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  - w kasach Urzędu Miejskiego
 • lub na konto:
  Gmina Wrocław,
  Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
  PKO Bank Polski S.A.
  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji … (nazwa organu i oznaczenie decyzji)" w wysokości 17 zł.
Kiedy złożyć dokumenty?

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji.  

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Orzecznictwa

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail

Mariola Pacholak
Kierownik Oddziału

1119 71 340-67-57 m.pacholak@duw.pl

Stanisław Chajec
Z-ca Kierownika Oddziału

1114 71 340-67-03 s.chajec@duw.pl
Urszula Dratwa 1117 71 340-68-01 u.dratwa@duw.pl
Katarzyna Maciejowska-Bujak 1120 71 340-62-84 k.maciejowska@duw.pl
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk 1122 71 340-65-12 m.janiaczyk@duw.pl
Michał Kiedrzynek 1120 71 340-62-84 m.kiedrzynek@duw.pl
Patrycja Brzezińska 1122 71 340-65-12 p.brzezinska@duw.pl
Konrad Bojek 1113 71 340-65-23

k.bojek@duw.pl

Barbara Nowak 1115 71 340-65-81

b.nowak@duw.pl

Radosław Chojnicki 1117 71 340-62-26 r.chojnicki@duw.pl
Grzegorz Gola 1120 71 340-62-84 g.gola@duw.pl
Martyna Młynarczyk 1118 71 340-68-82

m.mlynarczyk@duw.pl

Paweł Fiktus 1115 71 340-65-81 p.fiktus@duw.pl
       
Artur Marcak 1118 71 340-63-91 a.marcak@duw.pl
       
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy odwołanie.
Wezwie do uzupełnienia braków formalnych odwołania.
Przeprowadzi uzupełniające postępowanie dowodowe.
Wyda decyzję uwzględniającą odwołanie, odmawiającą uwzględnienia odwołania  lub umorzy postępowanie.

Jaki jest czas reakcji?

Wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania odwołania wraz z kompletnymi aktami sprawy przez organ pierwszej instancji

Jak się odwołać?

Na decyzję stronom przysługuje skarga, którą należy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu)  wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę  należy złożyć za pośrednictwem tego organu.

Na każdym etapie realizacji postępowania strona ma prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Wydana w sprawie decyzja jest doręczana stronom drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

Decyzja jest ostateczna. Przysługuje na nią wyłącznie skarga do sądu administracyjnego.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
 • Art. 28, 33, 34 i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 11024