OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Patronaty

Informacja podstawowa o patronatach

W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Wojewody Dolnośląskiego z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą w jeden z następujących sposobów:

 • wysłać listownie na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Plac Powstańców Warszawy 1, 50 -153 Wrocław;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: patronat@duw.pl
 • złożyć osobiście w Biurze Podawczym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Plac Powstańców Warszawy 1,Wrocław.

Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału Wojewody w komitecie honorowym:

Patronatem, mogą być objęte przedsięwzięcia organizowane na terenie województwa dolnośląskiego o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szczególnych przypadkach Patronatem może być objęte przedsięwzięcie odbywające się poza województwem dolnośląskim.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Wojewody na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Wojewody w komitecie honorowym.

Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Wojewody na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Wojewody w imprezie.

Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia patronatem występuje jej organizator.

Wniosek składa się nie później niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Wojewody w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

 • dostarczenia dla Wojewody zaproszenia na to wydarzenie;
 • zamieszczenia logo Wojewody (logo jest udostępniane po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek) oraz informacji o patronacie honorowym lub udziale Wojewody w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;
 • umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - www.duw.pl
 • przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres bw@duw.pl, minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.duw.pl.

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Wojewody z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

 • prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Wojewody;
 • lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

  Po zakończeniu wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego lub w którego Komitecie Honorowym uczestniczył Wojewoda wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście) sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia (wg przygotowanego formularza, w terminie 30 dni od jego zakończenia). Obowiązek ten dotyczy wniosków złożonych po 5 marca 2015 r. Niezłożenie sprawozdania oznacza brak możliwości ubiegania się o Patronat Honorowy Wojewody Dolnośląskiego lub o udział Wojewody w Komitecie Honorowym danego przedsięwzięcia w kolejnym roku kalendarzowym.            Więcej informacji udziela:           

Patrycja Babarowska

patronat@duw.pl

tel. +48 71 340 63 01

liczba wejść: 78905