ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Programy zdrowotne

Programy zdrowotne realizowane w województwie dolnośląskim w latach 2012-2015

Na podstawie art. 10 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2008.164.1027 z zm.)
do zadań wojewody należy przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego każdego roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok.
Niektóre z tych programów wpisują się w cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015.

 

 

liczba wejść: 8396