Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji

Zmiana jednostki szkoleniowej może nastąpić w szczególnie uzasadnionym przypadkach, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne skierowany do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, w ramach posiadanych przez jednostkę wolnych miejsc szkoleniowych.

Jeżeli jednostka szkoleniowa znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje na wniosek złożony w Urzędzie Wojewódzkim na terenie województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia. Zgoda na przeniesienie szkolenia specjalizacyjnego na teren innego województwa wymaga uzyskania pozytywnej opinii (zgody)  właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia.

W celu zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego można skorzystać z gotowego formularza dostępnego w załącznikach .

Uwaga: W przypadku rezydentów zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego może nastąpić najwcześniej po upływie roku od dnia zakwalifikowania się.

Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub skan emailem na adres ksztalcenie@duw.pl;

Po uzyskaniu zgody na zmianę jednostki szkoleniowej,  przed planowaną datą przeniesienia należy przesłać zaświadczenie od pracodawcy (kadry)  informujące o terminie rozwiązania umowy o pracę .

Ważne: Lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego może skorzystać z przerwy do 14 dni  pomiędzy datą rozwiązania umowy o pracę z jednostką dotychczasową a datą podpisania umowy w kolejnej, co należy wskazać we wniosku o zmianę jednostki szkoleniowej . Okres przerwy nie wlicza się do okresu trwania rezydentury i przedłuża szkolenie specjalizacyjne.

Lekarz jest obowiązany do uzyskania potwierdzenia zaliczenia zrealizowanych elementów szkolenia specjalizacyjnego przez dotychczasowego kierownika specjalizacji do dnia przeniesienia jego szkolenia specjalizacyjnego do innej jednostki szkoleniowej.

 

Terminy: Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602), od dnia ogłoszenia przez Ministra Zdrowia liczby miejsc rezydenckich w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie,  do dnia przyznania przez Ministra Zdrowia dodatkowych miejsc rezydenckich, a Wojewodę  dodatkowych miejsc pozarezydenckich, miejsca szkoleniowe przyznawane są w pierwszej kolejności dla lekarzy biorących udział w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Powyższa zasada oznacza,  że w okresach: od 1 lutego – do 31 maja  i  od  1 września – do 31 grudnia, nie będą rozpatrywane wnioski lekarzy odbywających specjalizacje o zmianę jednostki szkoleniowej, w dziedzinach objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Formularz zmiana miejsca odbywania specjalizacji w ramach województwa

Formularz zmiana miejsca odbywania specjalizacji z poza województwa dolnośląskiego

liczba wejść: 16883