Aktualnie znajdujesz się na:

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Kiedy możesz ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego

Możesz ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli:

 • odbyłeś staż podyplomowy,
 • posiadasz prawo wykonywania zawodu,
 • uzyskałeś pozytywny wynik LEK/LDEK albo posiadasz specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty.

 

Co zrobić, aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 2. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia.
 • Jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) – jest to automatyczne i odbywa się tylko w SMK.
 • Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego – musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
  • potwierdzić tożsamość – w tym celu musisz okazać dokument,
  • zweryfikować uprawnienia – musisz okazać dokument, który potwierdzi twoje prawo wykonywania zawodu.

   3.  Złóż w SMK wniosek o szkolenie specjalizacyjne wraz z załącznikami wskazanymi szczegółowo w   SMK, adresowany do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne:

 • od 1 do 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 marca,
 • od 1 do 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 października.

Ważne:

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, a nie posiadające wyniku i świadectwa z LEK (lub zamierzające poprawić wynik LEK) na dzień składania wniosku w SMK, mogą postąpić w jeden z następujących sposobów:

 • Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego pozostawiając niewypełnione pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. Następnie wniosek powinien zostać wysłany w SMK. Prawidłowo wysłany wniosek otrzyma status „złożony”. Wynik LEK lekarz będzie zobowiązany uzupełnić po wezwaniu przez właściwy urząd wojewódzki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego albo
 • Zaczekać do ogłoszenia wyników LEK, a następnie wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wypełniając pola związane z wynikiem tegoż egzaminu  , albo 
 • Wypełnić i wysłać wniosek w SMK zgodnie z opisem w pkt. 1, a następnie po ogłoszeniu wyników LEK, powtórnie wypełnić i wysłać wniosek zgodnie z opisem w pkt. 2. Wówczas pierwszy ze złożonych wniosków ulegnie automatycznemu anulowaniu i nie będzie konieczności uzupełniania wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym .

W przypadku podawania wyniku LEK w ujęciu procentowym, jeżeli posiadany wynik określony jest również w miejscach po przecinku, np. 61,6%, w SMK przecinek zastępujęmy kropką, 61.6%.

Na czym polega postępowanie kwalifikacyjne

Podczas postępowania kwalifikacyjnego wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego są oceniane pod względem formalnym. Obejmuje ono także postępowanie konkursowe.

Co jest uwzględnione w postępowaniu konkursowym

1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydenckim, wynik LEK albo w przypadku lekarza dentysty – LDEK, oraz dodatkowo punkty za posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych i publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty, wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES albo wynik LEK albo LDEK oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, 3-letni okres zatrudnienia lub stosunek służbowy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych (jw.)

3) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, wynik LEK albo LDEK oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, 3-letni okres zatrudnienia lub stosunek służbowy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych (jw.)

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku postępowania, uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni.

W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oblicza się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku.

Lekarze są kwalifikowani na miejsca rezydenckie i pozarezydenckie w ramach ogłoszonej liczby miejsc, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

 

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmian-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-na-specjalizacje-lekarskie-i-lekarsko-dentystyczne

 

Gdzie uzyskasz pomoc w zakresie SMK

Na stronie internetowej CSIOZ: https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-smk/ obublikowane są podręczniki dla lekarzy składania wniosków na specjalizacje lekarskie.

Informacji udziela Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, które prowadzi infolinię pod numerem: 19457

Jeśli nie będziesz mógł się połączyć z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, wyślij pytania na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl;

 

liczba wejść: 38237