Aktualnie znajdujesz się na:

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Kiedy możesz ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego

Możesz ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli:

 • odbyłeś staż podyplomowy,
 • posiadasz prawo wykonywania zawodu,
 • uzyskałeś pozytywny wynik LEK/LDEK albo posiadasz specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty.

 

Co zrobić, aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 2. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia.
 • Jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) – jest to automatyczne i odbywa się tylko w SMK.
 • Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego – musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
  • potwierdzić tożsamość – w tym celu musisz okazać dokument,
  • zweryfikować uprawnienia – musisz okazać dokument, który potwierdzi twoje prawo wykonywania zawodu.

   3.  Złóż w SMK wniosek o szkolenie specjalizacyjne wraz z załącznikami wskazanymi szczegółowo w   SMK, adresowany do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne:

 • od 1 do 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 marca,
 • od 1 do 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 października.

Ważne:

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, a nie posiadające wyniku i świadectwa z LEK (lub zamierzające poprawić wynik LEK) na dzień składania wniosku w SMK, mogą postąpić w jeden z następujących sposobów:

 • Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego pozostawiając niewypełnione pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. Następnie wniosek powinien zostać wysłany w SMK. Prawidłowo wysłany wniosek otrzyma status „złożony”. Wynik LEK lekarz będzie zobowiązany uzupełnić po wezwaniu przez właściwy urząd wojewódzki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego albo
 • Zaczekać do ogłoszenia wyników LEK, a następnie wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wypełniając pola związane z wynikiem tegoż egzaminu  , albo 
 • Wypełnić i wysłać wniosek w SMK zgodnie z opisem w pkt. 1, a następnie po ogłoszeniu wyników LEK, powtórnie wypełnić i wysłać wniosek zgodnie z opisem w pkt. 2. Wówczas pierwszy ze złożonych wniosków ulegnie automatycznemu anulowaniu i nie będzie konieczności uzupełniania wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym .

W przypadku podawania wyniku LEK w ujęciu procentowym, jeżeli posiadany wynik określony jest również w miejscach po przecinku, np. 61,6%, w SMK przecinek zastępujęmy kropką, 61.6%.

Należy zwrócić uwagę, że przez szkolenie rozpoczęte, a niezakończone uważa się każde szkolenie, w tym w trybie rezydentury, na które lekarz został zakwalifikowany, nawet jeżeli faktycznie go nie podjął.

Gdzie uzyskasz pomoc w zakresie SMK

Na stronie internetowej CSIOZ: https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-smk/ obublikowane są podręczniki dla lekarzy składania wniosków na specjalizacje lekarskie.

Informacji udziela Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, które i prowadzi infolinię pod numerem: 19457

Jeśli nie będziesz mógł się połączyć z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, wyślij pytania na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl;

 

Na czym polega postępowanie kwalifikacyjne

Podczas postępowania kwalifikacyjnego wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego są oceniane pod względem formalnym. Obejmuje ono także postępowanie konkursowe.

Co jest uwzględnione w postępowaniu konkursowym

 • W przypadku lekarza, który chce rozpocząć specjalizację w trybie rezydentury – wynik LEK, a w przypadku lekarza dentysty – wynik LDEK - maksymalna liczba punktów wynosi 200 punktów;
 • W przypadku lekarza, który chce rozpocząć specjalizację w trybie pozarezydenckim (jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty):
  • wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia albo PES - maksymalna liczba punktów wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z par. 4 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów , albo wynik LEK/LDEK,
  • punkty dodatkowe : za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 pkt , co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu w jednostce  akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 pkt , a w przypadku gdy dana osoba jest również nauczycielem akademickim zatrudnionym  w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);
 • W przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim (jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia lub tytułu specjalisty):
  • wynik LEK/LDEK,
  • punkty dodatkowe (jak wyżej)

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowwaniu konkursowym, lekarz zostanie wezwany w SMK do załączenia dokumentu potwierdzającego średnia ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

Lekarze są kwalifikowani w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

 

 

   Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2019 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 marca  2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 

liczba wejść: 34905