Aktualnie znajdujesz się na:

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

 

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

---

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów – zwanego dalej postępowaniem kwalifikacyjnym.

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższych egzaminów, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa, udostępniona jest także  instrukcja obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Odnośnie postępowania kwalifikacyjnego należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie do postępowania będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK. Dotychczasowy system WORS jest już nieaktywny.

W przypadku zamiaru przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy:

 • założyć konto w SMK, dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl 
 • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do roli lekarz albo lekarz dentysta w SMK przez właściwą okręgową izbę lekarską, co możliwe jest za pomocą podpisania odpowiedniego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne)
  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub użycie funkcjonalności złóż wniosek papierowy (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości i ew. prawem wykonywania zawodu we właściwej izbie). W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,złożyć w SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego adresowane do właściwego urzędu wojewódzkiego.

 

Uwaga:

Osoby, które posiadają już konto w SMK i uzyskały weryfikację uprawnień do występowania w SMK w roli lekarz/lekarz dentysta mają możliwość złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego bez konieczności powtórnego zakładania konta w SMK.

W sesji wiosennej zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego składa się w terminie od 1 do 28/29 lutego, a w sesji jesiennej w terminie od 1 do 30 września.

Oznacza to, że osoba, która nie posiada konta w SMK i nie ma zweryfikowanych uprawnień, wszystkie czynności opisane powyżej musi wykonać w tym przedziale czasowym.

 

 Infolinia oraz kontakt

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem: 19457

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:  smk-serwis@csioz.gov.pl

 

Jakie dokumenty złożyć

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przystępując do postępowania kwalifikacyjnego lekarz lub lekarz dentysta składa o właściwego urzędu wojewódzkiego za pomocą SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego (wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego) oraz

Informujemy, że należy uznać za prawidłowe złożenie do właściwego urzędu wojewódzkiego za pomocą SMK wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz:

1. w przypadku rezydentury:

 1. oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 2. informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 4. skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 5. skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK), w przypadku braku świadectwa na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w danej sesji. Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w/w terminach,
 6. skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. w przypadku innego trybu niż rezydentura:

 • oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) albo skan zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub skan zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych, w przypadku braku świadectwa LEK/LDEK na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji w/w terminach. Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w /w terminach.,
 • skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • skan zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:
  • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego wyłącznie w trybie umowy cywilnoprawnej nie załącza się ww. dokumentu),
  • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
  • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • skan zgody kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody pracodawcy,
 • skan zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

Ponadto, lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa oświadczenie, właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;

W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów należy dołączyć:

 • skan dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • skan dokumentu potwierdzającego udział w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub bibliotekę uczelni medycznych,
 • skan zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • skan zaświadczenia pracodawcy informujący o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych.

Wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów dodatkowych za co najmniej 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji:

1.  zatrudnienie pracowników na cały etat  w Uniwersytecie Medycznym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostce   akredytowanej - nie daje podstawy do uznania tego zatrudnienia jako zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej i i przyznania za to dodatkowych punktów,

2.  jeśli okres zatrudnienia lub stosunku służbowego w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce uprawniowej zgodnej z kierunkiem specjalizacji do dnia rpzpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego nie pokrywa się z okresem akredytacji - nie przyznaje się dodatkowych punktów

3.  gdy co najmniej 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego w uprawnionej jednostce organizacyjnej został zakończony nawet jeden dzień przed rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego - nie przyznaje się dodatkowych punktów

4.  jeśli lekarz odbywał w danej jednostce inną specjalizację - okres zatrudnienia lub stosunku służbowego nie może być zaliczony do 3 lat okresu zatrudnienia w jednostce akredytowanej.

 

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej należy dołączyć skan zgody przełożonych służbowych wraz z opinią szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio skan zgody przełożonego albo pracodawcy.

 

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany brzmienia poszczególnych pozycji we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego. Proszę zatem nie sugerować się widniejącymi tam sformułowaniami dot. potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Dokument poświadczający średnią ocen ze studiów oraz orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

 

W przypadku przystąpienia lekarza albo lekarza dentysty do postępowania kwalifikacyjnego oraz uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy albo lekarzy dentystów, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym, lekarz albo lekarz dentysta załącza właściwemu podmiotowi skan dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni, o ile dokument lub informacja, którą poświadcza dokument, nie znajduje się w SMK. Urząd wojewódzki, po stwierdzeniu, że dokument lub informacja, którą poświadcza dokument, nie znajduje się w SMK, wezwie lekarza/lekarza dentystę do uzupełnienia braków.

W przypadku przystąpienia lekarza albo lekarza dentysty do postępowania kwalifikacyjnego i ubiegania się o miejsce szkoleniowe w trybie rezydenckim przy jednoczesnym zaznaczeniu we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oświadczenia o aktualnym lub byłym odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim oraz zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, właściwy urząd wojewódzki wezwie lekarza/lekarza dentystę do uzupełnienia informacji w SMK, tj. do załączenia skanu orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

 

Uwaga:

Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentacje wskazaną powyżej wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku z pytaniami dotyczącymi Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), informujemy, że założenie konta i weryfikacja uprawnień – czynności niezbędne do złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego – mogą ostać wykonane w dowolnej chwili, w szczególności bez konieczności posiadania wyniku i świadectwa Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Każdy lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu, również to wydane na czas odbycia stażu podyplomowego, może założyć konto i złożyć wniosek o modyfikację uprawnień w grupie biznesowej „lekarz” lub „lekarz dentysta”. Zachęcamy do wykonania ww. czynności niezwłocznie.

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, a nie posiadające wyniku i świadectwa z LEK na dzień składania wniosku w SMK, mogą postąpić w jeden z następujących sposobów:

 • Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego pozostawiając niewypełnione pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. Następnie wniosek powinien zostać wysłany. Prawidłowo wysłany wniosek otrzyma status „złożony”. Wynik LEK lekarz będzie zobowiązany uzupełnić po wezwaniu przez właściwy urząd wojewódzki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego albo
 • Zaczekać do ogłoszenia wyników LEK, a następnie wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wypełniając pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. UWAGA: w przypadku podawania wyniku LEK w ujęciu procentowym, jeżeli posiadany wynik określony jest również w miejscach po przecinku, np. 61,6%, w SMK przecinek zastępujęmy kropką, 61.6%). W ramach postępowania kwalifikacyjnego termin na składanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego upływa ostatniego dnia miesiąca o godz. 23.59, albo
 • Wypełnić i wysłać wniosek zgodnie z opisem w pkt. 1, a następnie po ogłoszeniu wyników LEK, powtórnie wypełnić i wysłać wniosek zgodnie z opisem w pkt. 2. Wówczas pierwszy ze złożonych wniosków ulegnie automatycznemu anulowaniu i nie będzie konieczności uzupełniania wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, a nie posiadające świadectwa z LEK/LDEK na dzień składania wniosku w SMK powinny złożyć i wysłać ww. wniosek w SMK bez załączania tegoż świadectwa. Ponadto, wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury został uzupełniony o orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazania do kontynuowania dotychczasowego szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16 ea ust. 3 ustawy o zawodach lekarz i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 i 767). Osoby, których takie orzeczenie dotyczy i zamierzają ponownie ubiegać się o szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, powinny zaznaczyć we wniosku, że posiadają ww. dokument, a następnie załączyć jego skan. Osoby, które podczas składania wniosków zaznaczyły pole, że posiadają taki dokument jednak nie załączyły go do wniosku zostaną wezwane przez urząd wojewódzki  do uzupełnienia wniosku. Ponadto, w polu wniosku „szkolenia specjalizacyjne niezakończone” należy wpisać szkolenie odbywane w trybie rezydentury, które zostało przerwane w związku z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przez szkolenie rozpoczęte, a niezakończone uważa się każde szkolenie, w tym w trybie rezydentury, na które lekarz został zakwalifikowany, nawet jeżeli faktycznie go nie podjął.

 

   Podstawa prawna

 1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r., poz. 617);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26);
 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.)

 

liczba wejść: 19503