Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty

Dotacje na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Szanowni Państwo,

 

Wojewoda Dolnośląski informuje, że w związku z trwającymi w Sejmie RP pracami nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej  na rok 2017, w najbliższym czasie zaistnieje możliwość ubiegania się, przez jednostki samorządu terytorialnego, o przyznanie dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

Rządowy projekt zakłada, że ww. dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionychna wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Wniosek o przyznanie dotacji może złożyć jednostka samorządu terytorialnego, która:

  1. dotychczas nie składała wniosku o dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
  2. uchybiła terminowi wskazanemu w naszym piśmie z dnia 26.09.2017r. w wyniku czego złożony wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego istnieje możliwość składania do Wojewody Dolnośląskiego wniosków o przyznanie przedmiotowej dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017r.

Dodatkowo do ww. wniosku (załącznik nr 1), należy obligatoryjnie dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania (załącznik nr 2), szczegółowy wykaz zawierający m.in. ceny jednostkowe planowanego do zakupienia sprzętu/aparatury medycznej (załącznik nr 3)  oraz oświadczenie (załącznik nr 4), że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, więcej niż jednej szkoły, dopuszczalne jest sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

Niezależnie od powyższego wykaz (zał. nr 3) zawierający m.in. ceny jednostkowe planowanego  do zakupienia sprzętu/aparatury medycznej należy przesłać na adres skrzynki elektronicznej dotacja@duw.pl w wersji edycyjnej.

Dodatkowo informuję, że regulacje zawarte w ww. projekcie zakładają, że o ww. dotację będą mogły ubiegać się również podmioty prowadzące szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Dotacja może zostać przyznana na wniosek tych podmiotów.

W takim przypadku wymagane jest przedłożenie do Wojewody Dolnośląskiego wskazanych powyżej dokumentów z tym, że wzór wniosku dla ww. podmiotów został opracowany i oznaczony symbolem Załącznik SzZ.

Wnioski sporządzone w sposób niezgodny z przesłanymi załącznikami oraz dostarczone  po wskazanym terminie nie będą podlegały weryfikacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/340-69-85, 71/340-69-22, 71/340-65-02, 71/340-64-92.                                                                                                               

 

Załączniki dla jednostek samorządu terytorialnego – wzory – niepodlegające modyfikacji:

  1. wniosek o dotację z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną (zał.1),
  2. uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania (zał. 2)
  3. wykaz zawierający m.in. ceny jednostkowe planowanego do zakupienia sprzętu/aparatury medycznej (zał. 3),
  4. oświadczenie (zał. 4)

Załączniki dla podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia – wzory – niepodlegające modyfikacji:

  1. wniosek dla podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie wydanego przez jednostki samorządu terytorialnego zezwolenia (zał. SzZ)
  2. uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania (zał. 2)
  3. wykaz zawierający m.in. ceny jednostkowe planowanego do zakupienia sprzętu/aparatury medycznej (zał. 3),
  4. oświadczenie (zał. 4)

Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.

Ponadto w pierwszym etapie realizacji zadania w powyżej wskazanym zakresie Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację dla 113 jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne  polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

Łączna kwota dotacji wyniosła 2 108 003,36 zl i dotyczy  412 szkół funkcjonujących na terenie naszego województwa.

liczba wejść: 7593