Aktualnie znajdujesz się na:

Inne zawody medyczne

starszy specjalista Małgorzata Piwowarczyk, starszy specjalista Magdalena Lewandowska tel. 71/340 66 36, mail: ksztalcenie@duw.pl;

Przebieg specjalizacji

Przebieg specjalizacji rozpoczętych przed 2017 r.

  • Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wydaje kartę specjalizacji. O miejscu i terminie odbioru karty specjalizacji każda osoba zakwalifikowana jest zawiadamiana indywidualnie.
  • Karta specjalizacji  z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia specjalizacji i podstawę przystąpienia do egzaminu państwowego.
  • Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w karcie specjalizacji należy zgłaszać niezwłocznie do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
  • W przypadku zniszczenia lub utraty karty specjalizacji po duplikat należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wrocławiu.

 

Przebieg specjalizacji rozpoczętych od 2017 r. 

  • Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną dalej "EKS" oraz określa w niej planowaną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
  • EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego.
  • Osoba zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Uwaga:
W tym samym czasie można odbywać tylko jedną specjalizację.


Specjalizacje są prowadzone zgodnie z programami zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia i kończą się złożeniem egzaminu państwowego (PESoz).

liczba wejść: 3062