Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczęcie specjalizacji i wyniki postępowania

Rozpoczęcie specjalizacji i wyniki postępowania kwalifikacyjnego - FARMACJA

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zwany dalej „wnioskiem”;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w celu dokonywania czynności w tym systemie.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta składa za pomocą SMK do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Wniosek zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli dotyczy;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek składa się w terminie:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja
 • na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 •  
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia
 • na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

 

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje:

 

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w art. 107f ust. 2 ustawy jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie farmaceuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy;
 2. posiadanie stopnia doktora nauk medycznych – 10 punktów;
 3. opublikowanie – z zakresu farmacji – jako autor lub współautor:
 • książki naukowej – 3 punkty,
 • artykułu naukowego oryginalnego – 1 punkt,
 • artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej – 1 punkt,
 • artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 1 punkt.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku konieczności uwzględniania średniej ocen wojewoda, za pomocą SMK, wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się farmaceutów, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę – za pomocą SMK  – do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej „EKS”, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Farmaceuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia.

Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

 
liczba wejść: 13647