Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zezwoleń na Pracę

Oddział Zezwoleń na Pracę

Kierownik Oddziału
Małgorzata Piotrowska

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Zezwoleń na Pracę należy:
1) ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady rynku pracy, kryteriów wydawania zezwoleń na pracę;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;
3) prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom;
4) przekazywanie, na podstawie obowiązujących przepisów, właściwym organom informacji o wydanych zezwoleniach na wykonywanie pracy przez cudzoziemców;
5) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP – MPiPS-04.

liczba wejść: 4582