Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Księgowości i Budżetu

Oddział Księgowości i Budżetu

Kierownik Oddziału:
Wioletta Śliwak
tel.: 71 340 60 45

Zadania Oddziału:

 1. Opracowanie materiałów planistycznych w zakresie środków będących w dyspozycji Wydziału oraz na podstawie informacji przekazanych z wydziałów, którym Wydział prowadzi obsługę finansowo – księgową, w tym:
  • przygotowywanie propozycji projektu harmonogramu oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,
  • przygotowywanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
  • opracowywanie projektu planu oraz planu dochodów i wydatków budżetowych,
  • przygotowanie projektów decyzji i prowadzenie ewidencji zmian w zakresie planu wydatków na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego, decyzji Wojewody oraz decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 2. Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR na poziomie dysponenta trzeciego stopnia w zakresie harmonogramu przekazywania środków, planowania oraz sprawozdawczości.
 3. Obsługa informatycznej aplikacji BUZA, służącej do prezentacji planu w układzie zadaniowym w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej (wartości finansowe), Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz sprawozdawczości.
 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania planów finansowych objętych częścią budżetu Wojewody.
 5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków dysponenta III stopnia, finansowanych z budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem układu klasyfikacji budżetowej i układu budżetu zadaniowego, w zakresie m.in.:
  • dokumentacji płacowej – list płac oraz faktur i rachunków wystawianych przez osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • delegacji – polecenia wyjazdu służbowego,
  • faktur, rachunków, not księgowych wystawianych przez kontrahentów DUW,
  • dyspozycji przekazania środków, m.in.: refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, refundacji kosztów okularów, podatku od nieruchomości, ubezpieczeń, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i opłat komorniczych.
 6. Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych.
 7. Obsługa finansowo-księgowa środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 8. Obsługa kasowa pracowników i klientów Urzędu.
 9. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 10. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed dokonaniem wypłat.
 11. Przygotowywanie do realizacji czeków i przelewów.
 12. Prowadzenie płatności Urzędu w systemie Nowej Bankowości Elektronicznej NBP (NBE).
 13. Obsługa finansowo-księgowa najemców/użyczających powierzchnie w budynkach Urzędu, w tym wystawianie faktur i not księgowych.
 14. Prowadzenie rejestrów faktur VAT dla celów podatkowych.
 15. Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT.
 16. Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury: środków trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie.
 17. Analiza wykorzystania środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań (w zakresie wydatków bieżących).
 18. Opracowywanie okresowych ocen i analiz z wykonania budżetu Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych (sprawozdanie opisowe).
 19. Sporządzanie sprawozdań budżetowych (RB), finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Zestawienie Zmian w Funduszu) i statystycznych (F-03) przewidzianych obowiązującymi przepisami.
 20. Obsługa programów księgowych: FK, ST, AZF.
 21. Elektroniczne przekazywanie zwrotów opłat paszportowych, kwot niepodjętych, świadczeń rentowych, zwrotów mandatów, wypłat z ZFŚS poprzez stronę Poczty Polskiej.
 22. Obsługa finansowo – księgowa Wydziałów Urzędu, w tym realizacja planu finansowego w zakresie dochodów Skarbu Państwa w zakresie m.in.:
  • opłat paszportowych,
  • opłat za karty czasowego pobytu,
  • wpływów za zastępstwa procesowe,
  • opłat za uprawnienia na egzaminatora prawa jazdy,
  • opłat za udostępnienie informacji,
  • wpływów z opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń,
  • wpływów z należności przejętych bilansem po zlikwidowanych Zakładach Techniki Medycznej Służby Zdrowia,
  • wpływów z tytułu kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego,
  • wpływów z tytułu kar, nakładanych w drodze decyzji lub postanowień przez Wojewodę,
  • wpływów z tytułu grzywien w celu przymuszenia i opłat nakładanych w drodze decyzji i postanowień przez Wojewodę,
  • zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z egzekucji niepieniężnych prowadzonych na podstawie postanowień i decyzji Wojewody,
  • dochodów wynikających z postępowań Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  • wynagrodzenia inkasenta opłat skarbowych,
  • wpływów za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom,
  • wpływów za publikacje taryf ciepła,
 23. Współpraca z Oddziałem Dochodów i Desygnacji w zakresie koniecznym do dochodzenia należności przez ten Oddział.
 24. Prowadzenie ewidencji należności oraz wpływów z tytułu kar, grzywien, opłat legalizacyjnych i innych dochodów budżetowych, w celu realizacji zadań Wojewody i Urzędu wynikających z roli wierzyciela tych należności.
 25. Odprowadzanie dochodów na konto Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 26. Ewidencja finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 27. Obsługa finansowo - księgowa zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pracy.
 28. Obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych w ramach rachunku depozytowego i rachunku sum na zlecenie.
 29. Prowadzenie rejestru faktur, rachunków i poleceń zapłaty, których stroną jest Urząd.
 30. Ewidencja księgowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych.
 31. Prowadzenie rejestru wyjazdów pracowników Urzędu oraz dokonywanie analizy przedkładanych kalkulacji kosztów wyjazdu.

 

 Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

 

liczba wejść: 9499