Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Organizacji i Rozwoju

Wydział Organizacji i Rozwoju

Wznowienie obsługi bezpośredniej

Informujemy, że od 25 maja br. będzie wznawiana bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Organizacji i Rozwoju. Kontakt osobisty w siedzibie urzędu będzie możliwy jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. Terminy rezerwowane będą na konkretną godzinę.

W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel.: 71 340 62 89 lub pod adresem e-mail: or@duw.pl .

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w urzędzie wyłącznie do spraw, których załatwienie nie jest możliwe poprzez kontakt korespondencyjny, telefoniczny i/lub elektroniczny.

Ogólne wytyczne związane z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu są udostępnione na stronie Urzędu.

Dyrektor Wydziału
Paweł Lipiński

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nalepa

Sekretariat: p. 0200
tel.: 71 340 62 89
faks: 71 340 66 37
e-mail: or@duw.pl


Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Rozwoju należy obsługa Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie jego zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz udzielonych przez Wojewodę upoważnień oraz realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej:

  1. Administracja publiczna w zakresie:
    • administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej,
    • reform i organizacji struktur administracji publicznej,
    • zespolonej administracji rządowej w województwie w zakresie spraw organizacyjnych.
  2. Rozwój regionalny, polegających na wykonywaniu zadań państwa członkowskiego, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych, powierzonych Wojewodzie na mocy porozumień zawartych z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego.
  3. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w zakresie obsługi dotacji.
liczba wejść: 55031