Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Samodzielne Stanowisko do spraw Przyjmowania i Analizy Oświadczeń Majątkowych oraz Dotacji

Samodzielne Stanowisko do spraw przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych oraz dotacji.

Magdalena Więcek

tel. 71 340 64 19

 

 

Zadania:

 1. Przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby zobowiązane ustawami o samorządzie terytorialnym, w tym:
  • weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym oświadczeń majątkowych,
  • porównywanie z oświadczeniami majątkowymi złożonymi w roku poprzednim,
  • współpraca z organami administracji skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych,
  • sporządzanie dla potrzeb Wojewody i samorządów sprawozdań z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Udostępnianie danych wynikających z oświadczeń majątkowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych wójtów (burmistrzów, prezydentów), starostów i marszałka jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
  pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy i załatwienia wpływających oświadczeń majątkowych;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest odpowiednio art.24h  ustawy o samorządzie gminnym, art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym i art. 27c ustawy o samorządzie województwa;
 5. Okres przechowywania danych osobowych wynika ze wskazanych wyżej przepisów i wynosi 6 lat.;
 6. Osoby, o których mowa w pkt. 1, mają prawo żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, prawo do sprostowania;
 7. Osoby, o których mowa w pkt. 1, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1,  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
liczba wejść: 8025