Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

Zadania:

 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Wojewody: aktów prawa miejscowego, aktów kierownictwa wewnętrznego i innych.
 2. Opiniowanie projektów umów i porozumień, których strona jest Wojewoda lub Dyrektor Generalny.
 3. Wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych na rzecz Wojewody, Dyrektora Generalnego, komórek organizacyjnych Urzędu i delegatur Urzędu.
 4. Opiniowanie projektów aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych państwa.
 5. Uzgadnianie projektów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej i reprezentowanie Wojewody w przypadkach dotyczących aktów prawa miejscowego.
 6. Prowadzenie rejestru spraw powierzonych przez Wojewodę organom samorządu terytorialnego oraz kierownikom państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
 7. Opiniowanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Generalnego.
 8. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji publicznej.
 9. Współdziałanie z Prokuratorią Generalną.
 10. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a w szczególności:
  •  badanie pod względem legalności podejmowanych uchwał przez organy Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
  • przygotowywanie projektów aktów nadzorczych związanych z uprawnieniami nadzorczymi Wojewody,
  • prowadzenie nadzoru nad uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i przygotowywanie aktów nadzoru.
 11. Rozstrzygnięcie sporów o właściwość między organami administracji zespolonej w jednym województwie, nie wymienionymi w art. 22 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania  administracyjnego.
liczba wejść: 9333