Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Oddział Kontroli i Skarg

Oddział Kontroli i Skarg

Kierownik Oddziału
Ewa Sidyk
tel.: 71 340 66 76

Zadania Oddziału:

 1. Koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu, w tym:
  • prowadzenie rejestru wpływających do Wojewody skarg, wniosków i petycji,
  • przekazywanie skarg, wniosków i petycji właściwym wydziałom/biurom Urzędu,
  • przyjmowanie i przekazywanie do Biura Wojewody pisemnych zgłoszeń w zakresie osobistego spotkania z Wojewodą, Wicewojewodą i Dyrektorem Generalnym Urzędu,
  • dokonywanie okresowej analizy merytorycznej wpływających do Urzędu skarg i wniosków,
  • sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim oraz ich publikacja na stronie internetowej Urzędu.
 2. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Współdziałanie z Najwyższą Izbą Kontroli oraz innymi organami kontroli państwowej w zakresie realizacji ich zadań ustawowych w Urzędzie, oraz nadzorowanie terminowości i sposobu wykorzystania przez wydziały zgłaszanych Wojewodzie uwag i zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.
 4. Organizowanie, wykonywanie i koordynowanie na polecenie Wojewody, kontroli wykonywanych przez organy zespolonej administracji rządowej zadań, wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, ustaleń Rady Ministrów, oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów.
 5. Wykonywanie kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw:
 • o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników górskich,
 • o ochronie zwierząt,
 • prawo łowieckie,
 • prawo wodne,
 • o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prawo o ustroju sądów powszechnych​
 1. Wykonywanie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych.
 2. Wykonywanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

Klauzula informacyjna dotycząca.przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją zadań związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji oraz przekazywaniem podań zgodnie z właściwością)

liczba wejść: 24432