Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Orzecznictwa

Oddział Orzecznictwa

pełniący obowiązki kierownika Oddziału Orzecznictwa:

Michał Bursztynowicz

tel.:  71 340 60 61

 

godziny przyjmowania interesantów telefonicznie przez pracowników Oddziału:     pn-pt 12:00-15:00

 
 

Zadania Oddziału:

  1. Wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w II instancji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane polegających na nadzorze i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym obowiązków Wojewody.
  2. Prowadzenie postępowań w II instancji w zakresie rozpatrywania odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień w obszarze wynikającym z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  3. Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w sprawach związanych z pełnieniem przez Wojewodę roli organu administracji architektonicznobudowlanej wyższego stopnia.
  4. Współpraca z organami nadzoru budowlanego, a w szczególności:
    • udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
    • przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji i postanowień wynikających z Prawa budowlanego.
  5. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione przez strony do wojewódzkiego sądu administracyjnego i uczestniczenie w rozprawach przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Szczegółowy opis zadań Oddziału Orzecznictwa znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 22403