OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Infrastruktury Technicznej

Oddział Infrastruktury Technicznej

kierownik Oddziału Infrastruktury Technicznej:

 

tel.:

godziny przyjmowania interesantów telefonicznie przez pracowników Oddziału:  pn-pt  12:00-15:00

 

Zadania Oddziału:

 

 1. Uzgadnianie tras pielgrzymek, procesji oraz innych imprez publicznych o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania (Podręcznik - Ochrona pieszych: podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego).
 3. Organizacja egzaminów dla kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy (Regulamin prac komisji, Stawki opłat za ezgamin).
 4. Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy (wykaz ośrodków szkolenia).
 5. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (wykaz ośrodków doskonalenia techniki jazdy).
 6. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy.
 7. Wydawanie świadectw instruktorów techniki jazdy.
 8. Potwierdzanie wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy z lat 1956-1998.
 9. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.
 10. Ustalanie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (tabelaryczne zestawienie wskaźników kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych od 1994).
 11. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa : 
 •  dotacji na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
 •  dotacji na przeprowadzanie egzaminów na przewodnika górskiego oraz na zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych kategorii;
 •  dotacji na realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu zaświadczeń ADR i wtórników zaświadczeń ADR kierowcom przewożącym towary niebezpieczne;
 •  dotacji na realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 •  dotacji na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarki i transportu oraz turystyki.

12. Realizacja zadań związanych z finansowaniem i utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Wrocław - Strachowice w celu zapewnienia niezbędnych warunków do przeprowadzania sprawnej i skutecznej kontroli przez straż graniczną i służby celne.

13. Nadzór nad starostami i marszałkiem województwa wykonującymi zadania wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

14. Wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której znajduje się pomnik, który nie spełnia warunków określonych w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju       totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, usunięcie tego pomnika.

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału Infrastruktury Technicznej znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 66842