Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Obsługi Technicznej

Oddział Obsługi Technicznej

Kierownik oddziału:
Jacek Sokół
tel.: 71 340 62 98

Zastępca kierownika:
Krzysztof Nizner
tel.: 71 340 63 96


Zadania oddziału:

 1. Zapewnienie dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości itp. w obiektach Urzędu.
 2. Zapewnienie należytego stanu technicznego obiektów Urzędu, w szczególności poprzez:
  • prowadzenie książek obiektów,
  • zlecanie wymaganych prawem przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń,
  • bieżącą likwidację awarii,
  • planowanie i realizację remontów,
  • planowanie i realizację zakupów inwestycyjnych,
  • planowanie inwestycji budowlanych.
 3. Bieżąca konserwacja pomieszczeń w obiektach Urzędu.
 4. Utrzymanie czystości i porządku w obiektach Urzędu oraz na terenie wokół obiektów Urzędu.
 5. Nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne w ramach remontów i inwestycji w obiektach Urzędu.
 6. Zapewnienie ochrony i dozorowania obiektów Urzędu.
 7. Realizacja potrzeb Urzędu w zakresie bindowania, laminowania i dużych zleceń kserograficznych.
 8. Realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania bilansowego nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej – G-02b.
 9. Monitorowanie realizacji umów dotyczących zadań Oddziału.
 10. Planowanie nakładów niezbędnych do realizacji zadań Oddziału.
 11. Prowadzenie gospodarki powierzchniami w nieruchomościach znajdujących się w posiadaniu Urzędu.
 12. Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości.
 13. Zarządzanie parkingami wewnętrznymi Urzędu.
 14. Zarządzanie kolumną transportu Urzędu.
 15. Bezpośrednie dostarczanie przesyłek do Delegatur i wybranych podmiotów na terenie Wrocławia.
liczba wejść: 11242