ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Regulacje w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Akty prawne

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok

Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Rozporządzenie w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Wytyczne nr 3 KGP w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.

Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z uzyciem przemocy w rodzinie

Rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udziału kuratorów sądowych w pracach grup roboczych

Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty"

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

 

 

 

 

liczba wejść: 13511