Aktualnie znajdujesz się na:

Integracja,adaptacja,akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Ogólne informacje o projekcie

logo FAMI

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

Tytuł projektu: Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Budżet całkowity projektu 4 680 213,73PLN

Wkład FAMI 3 510 160,30PLN

Ramy czasowe realizacji projektu 01.05.2018-30.04.2021

Projekt skierowany jest bezpośrednio do cudzoziemców, a udział w nim umożliwia im podniesienie kompetencje językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych, ale także ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska migracji oraz korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie.

Adresatami projektu będzie również społeczeństwo przyjmujące, w szczególności lokalni pracodawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, pracownicy urzędów i instytucji oraz szeroko rozumiana społeczność lokalna jako odbiorcy realizowanej kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Wszystkie ww. działania i ich efekty są spójne z celem szczegółowym Programu FAMI Integracja/Legalna migracja i priorytetowo traktują świadczenie szerokiego zakresu usług obywatelom państw trzecich przebywających na terytorium Polski i ich integrację 

Grupa docelowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Obywatele państw trzecich (w szczeg. Ukraińcy) przebywający legalnie na Dolnym Śląsku (lub będący w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – wsparcie wyłącznie w zakresie legalizacji pobytu), na podstawie:          

 • przepisów ust. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 ze zm.)                                                
 • wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszk. na czas oznaczony w trybie abolicji                                                                                                                                                                                                                             
 • przepisów o  ruchu bezwizowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 •  złożonego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),  pobyt stały (art. 206), pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223), przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25, przedłużenia okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300), które uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

Będzie to przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę w wymiarze regionu, co stanie się możliwe dzięki połączeniu potencjału dwóch podmiotów: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wrocławskiej Fundacji Ukraina, prężnie działającej na rzecz cudzoziemców, nie tylko Ukraińców.

Zetknięcie zasobów różnych sektorów (government i non-government) umożliwi dotarcie z ofertą wparcia do szerokiego grona odbiorców, a dzięki istniejącemu zaufaniu do partnerów, wypracowanego poprzez wieloletnie, skuteczne działania, projekt uzyska szerokie zainteresowanie i oddziaływanie na grupę docelową.

Planowane jest udzielenie wsparcia minimum 700 obywatelom państw trzecich poprzez możliwość udziału w szerokiej ofercie kursów (językowych, adaptacyjnych), doradztwa indywidualnego (infopunkty, konsultacje ze specjalistami) oraz działań podnoszących szanse na rynku pracy.

Cudzoziemcy poprzez udział w projekcie nabędą lub poprawią umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz poznają swoje prawa w różnych aspektach życia codziennego, co wpłynie na ułatwienie procesu integracji społeczno-zawodowej, większą skłonność do podejmowania kontaktów międzykulturowych oraz korzystniejszą sytuację na polskim rynku pracy.

Z kolei udział w indywidualnych spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin (prawnikiem, doradcą zawodowym, doradcą integracyjnym, specjalistą ds. bezpośredniego wsparcia) pozwoli na uregulowanie osobistej sytuacji w Polsce i rozwiązanie problemów związanych z pobytem i podjęciem zatrudnienia w naszym kraju.

Korzyści z realizacji projektu odniesie także społeczeństwo przyjmujące, szczególnie grupy na co dzień stykające się z cudzoziemcami. Dzięki szkoleniom i wizytom studyjnym nabędą oni wiedzę w zakresie nowatorskich metod pracy z obywatelami państw trzecich i poznają rozwiązania z powodzeniem funkcjonujące w innych regionach Polski.

Kampania informacyjna adresowana do pracodawców i społeczeństwa przyjmującego zaprezentuje sylwetki kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych migrantów, co pozwoli na destereotypizację pojęcia pracownika cudzoziemskiego, utożsamianego z osobą słabo wykształconą i nisko opłacaną.

Środowisko szkolne w regionie zyska wsparcie w pracy z klasami wielokulturowymi poprzez liczne zajęcia dla uczniów, konsultacje indywidualne, współpracę z asystentem kulturowym, a także szkolenia dla grona pedagogicznego.

Cele projektu:

 1.  Wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców (kursy językowe, adaptacyjne, konsultacje) w okresie od 01.05.2018 do 30.04.2021.
 2.  Aktywizacja zawodowa obywateli państw trzecich i ułatwienie dostępu do rynku pracy poprzez realizację kampanii i cyklicznych spotkań dla pracodawców, targów pracy, szkoleń i konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego w okresie od 01.05.2018 do 30.04.2021.
 3. Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych obywateli państw trzecich w wyniku udziału w zaplanowanych w ramach projektu formach wsparcia w okresie od 01.05.2018 do 30.04.2021.
 4. Stworzenie warunków do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązania zawodowych relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji działających w obszarze migracji i integracji poprzez organizację wizyt studyjnych, szkoleń dla kadr w okresie realizacji projektu.
 5. Podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści dla lokalnej społeczności, w szczególności poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej w okresie od 01.05.2018 do 30.04.2021.
 6. Umożliwienie szerokiego dostępu do usług integracyjnych, porad i informacji wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce poprzez uruchomienie infopunktów i multijęzycznej strony internetowej.
 7. Ułatwienie migrantom adaptacji oraz akceptacji norm i obyczajów kraju przyjmującego poprzez ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce, w tym w zakresie informacji o prawach i obowiązkach, rynku pracy, strukturach społecznych, kulturze w okresie od 01.05.2018 do 30.04.2021.
 8. Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym w szkołach poprzez szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych oraz zapewnienie usługi asystenta kulturowego w okresie realizacji projektu.
 9.  Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji uczniów – obywateli państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji ze społeczeństwem polskim na Dolnym Śląsku poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz wsparcie indywidualne dla uczniów cudzoziemskich w okresie realizacji projektu.
 10. Poprawa jakości świadczonych usług i ułatwienie obywatelom państw trzecich dostępu do adekwatnej do sytuacji imigranta pomocy integracyjnej dzięki szkoleniom dla pracowników urzędów w okresie realizacji projektu.

Planowane rezultaty

Rezultatem działań zaplanowanych w projekcie, wynikającym z ich kompleksowości i dopasowania do potrzeb obywateli państw trzecich w zróżnicowanej sytuacji zawodowej, społecznej i osobistej będzie integracja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Proponowane inicjatywy, w szczególności kampania informacyjno-edukacyjna i działania dla szkół, ułatwią budowanie dialogu międzykulturowego i spójności społecznej.

Uczestniczący w projekcie imigranci będą mogli skorzystać z kursów adaptacyjnych i doradztwa w ramach infopunktów, co przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat reguł funkcjonowania w polskiej rzeczywistości i tym samym ułatwi im proces zintegrowania ze społecznością.

Istotnym rezultatem będzie też podniesienie kompetencji z zakresu posługiwania się językiem polskim dzięki udziałowi w kursach językowych, co przełoży się na poprawę procesu integracji w społeczności lokalnej we wszystkich jej aspektach: międzysąsiedzkim, społecznym i zawodowym.

Projekt poprzez kompleksowe oddziaływanie na grupę docelową zmierza do skutecznej integracji cudzoziemców, rozumianej po pierwsze jako sprawne posługiwanie się językiem polskim, po drugie, jako usamodzielnienie ekonomiczne w związku z posiadanym zatrudnieniem i po trzecie, jako nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym.

Wynikiem planowanych działań będzie przede wszystkim zapewnienie obywatelom państw trzecich wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także podejmować działania na rzecz trwałej integracji w społeczeństwie.

Efektem realizacji projektu będzie też wzrost postaw tolerancji i życzliwości mieszkańców Dolnego Śląska wobec migrantów, a także dostrzeżenie korzyści, które płyną z różnorodności kulturowej.

Zyskają również lokalni pracodawcy, którzy zatrudniając imigrantów zgodnie z ich kwalifikacjami i na równych zasadach zwiększą konkurencyjność firmy, co z kolei będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy regionu. 

Dodatkowo prowadzona kampania dla pracodawców wesprze i wzmocni proces włączania idei budowania wielokulturowych zespołów pracowniczych do polityki kadrowej lokalnych przedsiębiorstw.

W sferze instytucjonalnej, efektem zaplanowania i realizacji form wsparcia adresowanych do pracowników instytucji mających kontakty z cudzoziemcami będzie podniesienie jakości ich obsługi oraz próba standaryzacji i łączenia zasobów w celu jak najefektywniejszego, dopasowanego do realnych potrzeb działania na rzecz klienta.

Realizacja projektu będzie ważnym krokiem do pozycjonowania Dolnego Śląska jako regionu, który ma wypracowane metody skutecznego zarządzania różnorodnością kulturową, z korzyścią dla lokalnej społeczności, gospodarki i edukacji.

Związek między planowanymi rezultatami a celami:

Zaplanowanie w ramach projektu szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców (kursy językowe, adaptacyjne, konsultacje) umożliwi wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich oraz podniesienie  kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych.

Realizacja kampanii i cyklicznych spotkań dla pracodawców, targów pracy, szkoleń i konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego będzie mieć wpływ na aktywizację zawodową obywateli państw trzecich i ułatwienie równego dostępu do rynku pracy. Organizacja wizyt studyjnych, szkoleń dla kadr umożliwi stworzenie warunków do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązania zawodowych relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji działających w obszarze migracji i integracji oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Kampania informacyjno-edukacyjna wpłynie na podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z nich korzyści dla lokalnej społeczności.

Cudzoziemcy z państw trzecich dzięki uruchomieniu infopunktów uzyskają szeroki dostęp do usług integracyjnych, porad i informacji, a działania ukierunkowane na  wprowadzenie migrantów w zasady funkcjonujące w Polsce, w tym w zakresie informacji o prawach i obowiązkach, rynku pracy, strukturach społecznych, kulturze, ułatwią im dostosowanie się i akceptację norm i obyczajów kraju przyjmującego.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze oraz zapewnienie usługi asystenta kulturowego i indywidualnego, wsparcie uczniów cudzoziemskich będzie ważnym elementem w walce z konfliktami i uprzedzeniami na tle kulturowym w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.

Projekt w liczbach (zaplanowane wskaźniki):

700 osób należących do grupy docelowej uzyska wsparcie w ramach projektu, w tym:

400 osób otrzyma pomoc poprzez środki ukierunkowane na kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i działania przygotowawcze mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy

500 osób otrzyma pomoc poprzez zapewnienie doradztwa i pomocy w obszarze zakwaterowania, środków utrzymania i poradnictwa w kwestiach administracyjnych i prawnych

3 seminaria tematyczne

120 przeszkolonych przedstawicieli grup zawodowych pracujących z cudzoziemcami 9108 godzin szkoleń)

45 pracowników urzędów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, którzy wezmą udział w wizytach studyjnych

1 kampania informacyjno-edukacyjna

3 edycje targów pracy

4 infopunkty dla migrantów świadczących porady/doradztwo indywidualne

1350 godzin świadczonych przez tłumaczy

4680 godzin doradztwa/konsultacji indywidualnych świadczonych przez specjalistów (prawnicy, doradcy zawodowi, doradcy integracyjni)

2560 godzin kursów języka polskiego (300 uczestników)

150 osób przystąpi do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego

510 cudzoziemców weźmie udział w kursach adaptacyjnych

20 szkoleń dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych

240 nauczycieli i pedagogów weźmie udział w szkoleniach dla kadry dydaktycznej i zarządzajacej placówek edukacyjnych

2500 godzin organizowanych w szkołach i przedszkolach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz indywidualnych form wsparcia dla uczniów wraz z rodzicami

200 uczniów korzystających z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz indywidualnych form wsparcia (dla uczniów wraz z rodzicami)

2560 godzin wsparcia świadczonych w szkołach przez asystenta kulturowego.

liczba wejść: 763