Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

W związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. i potrzebą odpowiedniego zabezpieczenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) na terenie kraju, a także w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających uruchomienie szybkiej ścieżki procedowania projektów unijnych, wdrożono projekt  pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Dolnośląski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa dolnośląskiego.

Czas realizacji projektu  to: maj – wrzesień  2020.               

Celem  szczegółowym  projektu  jest  wsparcie  dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19  poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych,  oprogramowania i sprzętu audiowizualnego);

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią          (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu szczebla powiatowego i samorządu województwa, odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych  oraz  rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zakupione w ramach projektu produkty zostaną rozdysponowane i przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego poszczególnym podmiotom pieczy zastępczej.

Środki przeznaczone na realizację Projektu dla województwa dolnośląskiego wynoszą: 12 347 203 zł i pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (tj. 15,72% - 1 940 980 zł) oraz z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (tj. 84,28% - 10 406 223 zł).                      

 

   

liczba wejść: 4548