W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" - Edycja 2020.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (obowiązuje data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę osobiściew w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

liczba wejść: 1868