W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Program "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" - Edycja 2019.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności".

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r, w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (obowiązuje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r.

Program "Od zależności ku samodzielności" zastępuje Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

 

Pliki do pobrania

liczba wejść: 2463