Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Razem bezpieczniej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w 2020 r.

Na podstawie Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (M.P. z 2018 r. poz. 167) informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór wniosków do w/w programu na rok 2020. Biorąc pod uwagę postanowienia uchwały ustanawiającej program, wcześniejsze doświadczenia z jego realizacji oraz ustalenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programu, w tegorocznej edycji programu przyjęto poniższe rozwiązania.

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania projektów do dofinansowania w ramach programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

2. Zgłaszane do urzędów wojewódzkich projekty muszą wpisywać się w cel szczegółowy nr 2 Programu: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

3. W ramach powyższego celu z województwa na poziom centralny konkursu przekazanych może zostać maksymalnie 20 projektów.

4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 100 000 zł.

5. Wymagany jest wkład własny (dla jednostek samorządu terytorialnego – wkład finansowy). Nie jest ustalona minimalna wartość wkładu własnego, jednak jego wysokość może stanowić jedno z kryteriów oceny projektów.

6. Termin realizacji projektów – realizacja projektu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż we wrześniu 2020 r. i zakończyć najpóźniej 16 grudnia 2020 roku.

7. Program nie przewiduje procedury odwoławczej od rozstrzygnięć konkursu projektów – zarówno na etapie wojewódzkim, jak i centralnym.

8. Nie ma limitu dotyczącego ilości składanych przez jeden podmiot projektów w ramach Programu. Każdy podmiot może ich złożyć dowolną liczbę.

9. Sugeruje się uwzględnić w budżecie projektu koszty związane z produkcją materiałów promocyjnych Programu (banery, plakaty, tablice informacyjne z logiem Programu umieszczane w miejscach realizacji projektu takich jak sale wykładowe czy miejsca realizacji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym) – z dotychczasowych doświadczeń wynika, że koszty te wahają się w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset złotych – w zależności od charakteru i rozmachu projektu.

10. Przy tworzeniu diagnozy zagrożeń w danej społeczności lokalnej wskazane jest korzystać m. in. z informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

11. Wnioski o dofinansowanie dolnośląskich projektów należy przesyłać po jednym egzemplarzu w wersji papierowej (na właściwym formularzu) i elektronicznej (płyta CD) na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu projektu do Urzędu).

12. Niezbędne informacje, w tym obowiązujący formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcję jego wypełnienia można pobrać ze strony Programu - http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ (zakładka „Procedura”) oraz ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - http://www.duw.pl/pl/urzad/programy/razem-bezpieczniej.

 

Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz aby wniosek został sporządzony zgodnie z zapisami „Instrukcji”.

 

W związku z powyższym zachęcam Państwa do składania projektów w ramach w/w Programu.

 

 

liczba wejść: 14227