Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Wieloletni „Senior+”

"SENIOR+" na lata 2021 - 2025 - edycja 2023

W dniu 21 listopada 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 roku. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

1)            Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.

W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

2)            Moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. 

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Oferty należy składać od dnia 21 listopada 2022 r. do dnia 5 stycznia 2023 r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji oraz za pośrednictwem platformy ePUAP do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 17 marca 2023 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie pkt 7 ppkt 3 rozdziału V Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 informujemy, iż spośród ofert konkursowych Komisja odrzuciła jedną ofertę, która nie spełniła wymogów formalnych.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021–2025, edycja w 2023 r.

 

W dniu 21.03.2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu. Poniżej zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu:

1. moduł 1

2. moduł 2

Zgodnie z wytycznymi Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 – 2025, w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie o przyjęciu dotacji.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do Urzędu.

Wzory oświadczeń

- dla modułu 1

- dla modułu 2 gminy

- dla modułu 2 powiaty

 

liczba wejść: 1614