Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2022 - 2029

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zwanego dalej „Programem”.

 1. Na Program przeznaczono kwotę 5 466 776,4 tys. zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Ze środków KPO Program finansowany jest w kwocie w wysokości 1 703 453,8 tys. zł. Uzupełniająco do tej kwoty ostatecznym odbiorcom mogą przysługiwać środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO. Środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO będą pochodzić z budżetu państwa. Natomiast ze środków FERS Program finansowany jest w kwocie 3 763 322,6 tys. zł, z  uwzględnieniem współfinansowania krajowego.
 2. Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.
 3. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin. Środki na początku okresu programowania w ramach pierwszego naboru będą rozdysponowane wśród gmin według algorytmu. Alokacja przypadająca na daną gminę jest określana odrębnie dla KPO i FERS. Jeżeli pozostaną nierozdysponowane środki, zostaną udostępnione jst i podmiotom innym niż jst, przy czym pierwszeństwo pozyskania środków będą mieć gminy.
 4. Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie
  w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego[1]) oraz zakup nieruchomości i infrastruktury (zakup gruntów i lokalów). Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 5. Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Zarówno w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego środki można przeznaczyć  na:
 1. utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub
  w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
 2. dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.
 1. Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 1. z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
 2. z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
 3. z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

 1. Wniosek można składać do 19 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59. Do tej godziny wniosek musi zostać złożony (a nie rozpoczęty).  
 2. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:

– w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,

– w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).

 1. Po dokonaniu przez wojewodów oceny i kwalifikacji wniosków, Minister dokonuje podziału środków w trzech etapach, o ile środki nie zostaną rozdysponowane już w pierwszym etapie. Na każdym z trzech etapów przydzielane są środki na tworzenie nowych miejsc opieki i na dofinansowanie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące):
 1. w pierwszej kolejności podział środków z KPO i FERS odbywa się wśród gmin według algorytmu,
 2. w drugim etapie, o ile będą dostępne środki, podział dotyczy jst i podmiotów innych niż jst tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonują żadne instytucje opieki, a w ramach podziału środków algorytmem gmina nie złożyła wniosku dotyczącego planowanej inwestycji, przy czym pierwszeństwo ma gmina,
 3. w ramach trzeciego etapu, o ile będą dostępne środki,  podział środków zostanie dokonany wśród jst i podmiotów innych niż jst chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki, przy czym pierwszeństwo ma gmina.
 1. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.
 2. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.
 3. Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 4. Szczegółowe informacje o programie  można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr tel.  71/ 340-60-77 ; 71/340 - 67 – 06.
 

[1] Uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), tj. projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Program Maluch+ 2022-2029

Ogłoszenie programu Maluch + 2022-2029

Opis algorytmu Maluch+ 2022-2029

Algorytm podziału alokacji na gminy Maluch + 2022-2029

Wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania

Wzór - informacja ostatecznego odbiorcy wsparcia o miejscach utworzonych w ramach Programu Maluch+ 2022 - 2029

 

 

Dodatkowe środki dla gmin na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „ Maluch+”2019

dodatkowe środki-gminy.docx

Załącznik 1 zapotrzebowanie moduł 1a. xls

Załącznik 2 zapotrzebowanie moduł 1b. xls

Załącznik 3-m1a- oświadczenie o braku instytucji na terenie gminy.doc

 

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2019.

Oferty  należy składać  w terminie 4 tygodni od ogłoszenia programu tj. do dnia 28 grudnia 2018 r.  do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej   pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2019 – informacja i wzory załączników do ofert wymaganych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019 (określanego dalej jako „Program”).

 Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.) tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty.

Ofertę konkursową należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowią załączniki do Programu:

 • moduł 1a – załącznik 1a,
 • moduł 1b – załącznik 1b,
 • moduł 2 – załącznik 2,
 • moduł 3 – załącznik 3,
 • moduł 4 – załącznik 4.  

Ofertę oraz pozostałe wymagane dokumenty należy wypełnić czytelnie, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności nazwy podmiotu składającego wniosek ze stanem faktycznym (pełna nazwa i adres gminy; kompletne dane identyfikujące osoby fizycznej, to jest imię, nazwisko, PESEL, adres a także pełna nazwa przedsiębiorcy, zgodna z danymi w CEIDG; dane identyfikujące osobę prawną i jednostkę organizacyjną, to jest pełna nazwa, adres, numer w KRS, jeśli dotyczy, NIP, REGON; nazwa funkcjonującej instytucji opieki, zgodna z treścią wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

W przypadku ofert dotyczących tworzenia nowych placówek, nazwa instytucji opieki nad dziećmi, wskazana w ofercie i innych dokumentach, będzie musiała być zgodna z uzyskanym w wyniku realizacji zadania wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

1)    moduł 1a i 1b:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (zgodnie ze wzorem określonym w Programie – załącznik 10);
 • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (zgodnie ze wzorem określonym przez Wojewodę Dolnośląskiego)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • wyłącznie dla modułu 1a – oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie gminy na dzień składania oferty konkursowej (wzór w Programie – załącznik 11);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 23);
 • wyłącznie dla modułu 1b – dokument potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2019 r. na terenie gminy powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
 • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2, lub
 • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki),

Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia takiego systemu, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.

2)    moduł 2:

 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r. (wzór w Programie – załącznik 12).
  Gminy, które nie dotują dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 24).

4)    moduł 3:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór w Programie – załącznik 10);
 • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią;
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 25).

5)    moduł 4:

 • kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez Wojewodę Dolnośląskiego;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią,
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie- załącznik 26).

Dodatkowe informacje i wymogi odnośnie składania ofert:

 1. Oferty składane przez osobę fizyczną muszą zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+” 2019 (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego). 
 2. Stosownie do pkt  6.2.4 oraz 7.2.2 pkt 1) tiret 2 i pkt) 3 tiret 2 Programu, Wojewoda Dolnośląski informuje, że program inwestycji, opis zadania (w przypadku remontu) oraz dokument potwierdzający tytuł własności do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna, należy przedłożyć wraz z ofertą. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek strony, może zostać dopuszczona oferta, do której dołączony zostanie dokument, wskazujący na to, że tytuł prawny do wskazanego wyżej lokalu zostanie ustanowiony w okresie umożliwiającym realizację zadania (np. przedwstępna umowa sprzedaży lub najmu, uchwała jednostki samorządu terytorialnego o sprzedaży lub najmie nieruchomości, informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż lub najem). W takiej sytuacji tytułem prawnym do lokalu beneficjent musi wykazać się najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zadania.
 3. Stosownie do pkt 5.3.4 Programu Wojewoda Dolnośląski w każdym wypadku indywidualnie oceni zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i 5.3.3 lit. g w zakresie ich udziału w kosztach całkowitych realizacji zadania. Co do zasady koszty pośrednie nie powinny przekraczać 10% wartości zadania polegającego na tworzeniu miejsc.

 

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2018.

Wojewoda Dolnośląski zgodnie z pkt 6.1. 1. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 publikuje w załączeniu wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji/środków Funduszu Pracy oraz  potwierdzeń poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do Programu, które Beneficjenci mają obowiązek przedstawić przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt. 6.2.1 i 6.2.2 Programu.

Termin złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji/ środków Funduszu Pracy  to  19 luty 2018r( data wpływu do urzędu).

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego jej złożenia w formie pisemnej.

oświadczenie Gminy-moduł 1.docx

oświadczenie Gminy-moduł 2.docx

oświadczenie Beneficjent-moduł 3.docx

oświadczenie Beneficjent-moduł 4.docx

potwierdzenie poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do programu-moduł 3.docx

potwierdzenie poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do programu-moduł 4.docx

 

 

Wojewoda Dolnośląski zgodnie z pkt 8.11. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 publikuje w załączeniu Podział środków na poszczególnych Beneficjentów Programu.

            Jednocześnie informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 02.02.2018 r. termin złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji  ulega zmianie w stosunku do terminu określonego w  pkt 6.1.1. Programu i zostanie podany niezwłocznie po określeniu przez Ministerstwo źródeł dofinansowania. W tym samym czasie zostanie również opublikowany wzór oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

 

Podzial dofinansowania modul 1a.xlsx

Podzial dofinansowania modul 1b.xlsx

Podzial dofinansowania modul 2.xlsx

Podzial dofinansowania modul 3 .xlsx

Podział dofinansowania moduł 4.xlsx

 

Wykaz odrzuconych ze względów formalnych ofert w programie " Maluch + " 2018 (skan wykazu)

 

W dniu 17 listopada 2017 roku Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zatwierdził  "Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień, jak również określenie rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom w ofertach składanych w ramach konkursu Maluch + 2018 w województwie dolnośląskim" .

 

Wojewoda Dolnośląski, zgodnie z pkt 7.2.2. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2018 ogłasza wzory dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.3. Programu:

 1. Wzór programu inwestycji,
 2. Wzór kosztorysu wydatków inwestycyjnych,
 3. Wzór oświadczenia „o braku żłobków i klubów dziecięcych”,
 4. Wzór kosztorysu wydatków bieżących – gminy,
 5. Wzór oświadczenia „o liczbie dotowanych dzieci” ,
 6. Wzór kosztorysu wydatków bieżących – podmioty niegminne.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2017.

Wzory umów - Program "MALUCH plus" 2017 moduły 1, 2, 3 i 4 (21.02.2017r.)

Zgodnie z pkt 7.2.13. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Beneficjentami  pomocy finansowej  w module 1, 2, 3 i 4 Programu  (w załączeniu).

wzór umowy moduł 1

wzór umowy moduł 2 Gminy

wzór umowy moduł 2 Podmioty Niegminne

wzór umowy moduł 3

wzór umowy moduł 4

 

Podział środków na poszczególnych beneficjentów w modułach 3 i 4 Programu "MALUCH plus" 2017 oraz zobowiązanie do dostarczenia wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji. Informacja o wynikach konkursu w module 1 Programu (6.02.2017r.)

Wojewoda Dolnośląski publikuje w załączeniu podział środków na poszczególnych beneficjentów w modułach 3 i 4 Programu. Beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji. Wojewoda Dolnośląski informuje ponadto o wynikach Konkursu w module 1 Programu - ogłoszonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

decyzja o upublicznieniu podziału dotacji w modułach 3 i 4 Programu oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji

podział dotacji - moduł 3 i 4 Programu

wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji

 

Podział środków na poszczególnych beneficjentów w module 2 Programu "MALUCH plus" 2017 oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji (6.02.2017r.)

Wojewoda Dolnośląski publikuje w załączeniu podział środków na poszczególnych beneficjentów w module 2 Programu. Beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji.

decyzja o upublicznieniu podziału dotacji w module 2 Programu oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji

podział dotacji - moduł 2 Programu

wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" konkurs "Maluch" - edycja 2016.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie MRPiPS.

Sprawozdanie z trwałości - „ Maluch” – edycja 2016

Zgodnie z pkt 7.10. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch” – edycja 2016 podmiot objęty dofinansowaniem z Programu zobowiązuje się do zapewnienia po 2016 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi powstałych lub dofinansowanych z udziałem środków z Programu przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu.

Wzór sprawozdania z trwałości projektu dotyczącego zapewnienia funkcjonowania  miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dofinansowanych z budżetu państwa w ramach konkursu „Maluch – edycja 2016”

 

liczba wejść: 21704