Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " Maluch +" 2022 - 2029

CIĄGŁY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH+ 2022-2029

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało komunikat w sprawie zawieszenia naboru ciągłego .

Zgodnie z pkt. 8 ogłoszenia naboru ciągłego do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029, zwanego dalej „Programem”, obecnie trwająca tura naboru ciągłego (1.01.24-31.03.24) została z dniem 1 marca br. zawieszona.

Możliwość aplikowania  o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki zostaje na ten moment wyłączona. 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Programie związanych z Decyzją Wykonawczą Rady Unii Europejskiej z 7 grudnia 2023 r., która m.in. zaktualizowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla Polski w zakresie zwiększenia alokacji na inwestycję A.4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ o blisko 1 mld zł, kolejny nabór zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem formalnym do wdrożenia ww. decyzji.

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zwanego dalej „Programem”.

 1. Na Program przeznaczono kwotę 5 466 776,4 tys. zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Ze środków KPO Program finansowany jest w kwocie w wysokości 1 703 453,8 tys. zł. Uzupełniająco do tej kwoty ostatecznym odbiorcom mogą przysługiwać środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO. Środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO będą pochodzić z budżetu państwa. Natomiast ze środków FERS Program finansowany jest w kwocie 3 763 322,6 tys. zł, z  uwzględnieniem współfinansowania krajowego.
 2. Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.
 3. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin. Środki na początku okresu programowania w ramach pierwszego naboru będą rozdysponowane wśród gmin według algorytmu. Alokacja przypadająca na daną gminę jest określana odrębnie dla KPO i FERS. Jeżeli pozostaną nierozdysponowane środki, zostaną udostępnione jst i podmiotom innym niż jst, przy czym pierwszeństwo pozyskania środków będą mieć gminy.
 4. Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie
  w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego[1]) oraz zakup nieruchomości i infrastruktury (zakup gruntów i lokalów). Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 5. Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Zarówno w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego środki można przeznaczyć  na:
 1. utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub
  w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
 2. dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.
 1. Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 1. z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
 2. z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
 3. z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

 1. Wniosek można składać do 19 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59. Do tej godziny wniosek musi zostać złożony (a nie rozpoczęty).  
 2. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:

– w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,

– w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).

 1. Po dokonaniu przez wojewodów oceny i kwalifikacji wniosków, Minister dokonuje podziału środków w trzech etapach, o ile środki nie zostaną rozdysponowane już w pierwszym etapie. Na każdym z trzech etapów przydzielane są środki na tworzenie nowych miejsc opieki i na dofinansowanie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące):
 1. w pierwszej kolejności podział środków z KPO i FERS odbywa się wśród gmin według algorytmu,
 2. w drugim etapie, o ile będą dostępne środki, podział dotyczy jst i podmiotów innych niż jst tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonują żadne instytucje opieki, a w ramach podziału środków algorytmem gmina nie złożyła wniosku dotyczącego planowanej inwestycji, przy czym pihttps://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjno-promocyjneerwszeństwo ma gmina,
 3. w ramach trzeciego etapu, o ile będą dostępne środki,  podział środków zostanie dokonany wśród jst i podmiotów innych niż jst chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki, przy czym pierwszeństwo ma gmina.
 1. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.
 2. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.
 3. Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 4. Szczegółowe informacje o programie  można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr tel.  71/ 340-60-77 ; 71/340 - 67 – 06.

 

 

Program Maluch+ 2022-2029

Ogłoszenie programu

Opis algorytmu Maluch + 2022 - 2029

Algorytm podziału alokacji na gminy

Wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania

Wzór - informacja ostatecznego odbiorcy wsparcia o miejscach utworzonych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru wniosków w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029

wyniki Maluch+ 2022-2029 - gminy dolnośląskie

wyniki Maluch+ 2022-2029 - podmioty inne niż jst dolnośląskie

 

Publikacja dokumentów przewidzianych programem „MALUCH+” 2022–2029

Wzór opisu zadania

Wzór kalkulacji kosztów KPO

Wzór kalkulacji kosztów FERS

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców i osób uczestniczących w Programie MALUCH+

 

Ramowy wzór umowy tworzenie Gminy

Ramowy wzór umowy tworzenie podmioty inne niz jednostki samorządu terytorialnego

Ramowy wzór umowy funkcjonowanie Gminy

Ramowy wzór umowy funkcjonowanie podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialego

 

Wzór umowy tworzenie Gminy KPO

Wzór umowy tworzenia Gminy FERS

Wzór umowy tworzenie podmioty inne niż jst

Wzór umowy funkcjonowanie Gminy

Wzór umowy funkcjonowanie podmioty inne niż jst

 

Prezentacja Maluch+ 2022-2029

Pytania i odpowiedzi Maluch+ 2022-2029

 

Materiały informacyjno - promocyjne do Programu Maluch+ 2022 - 2029

Materiały informacyjno - promocyjne

 

[1] Uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), tj. projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

liczba wejść: 3451