Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2020

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 (określanego dalej jako „Program”).

 Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.) tj.: jednostki samorządu terytorialnego; osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami; osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.

Ofertę konkursową należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowią załączniki do Programu:

 • moduł 1a – załącznik 1a,
 • moduł 1b – załącznik 1b,
 • moduł 2 – załącznik 2,
 • moduł 3 – załącznik 3,

Ofertę oraz pozostałe wymagane dokumenty należy wypełnić czytelnie, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności nazwy podmiotu składającego wniosek ze stanem faktycznym (pełna nazwa i adres gminy; kompletne dane identyfikujące osoby fizycznej, to jest imię, nazwisko, PESEL, adres a także pełna nazwa przedsiębiorcy, zgodna z danymi w CEIDG; dane identyfikujące osobę prawną i jednostkę organizacyjną, to jest pełna nazwa, adres, numer w KRS, jeśli dotyczy, NIP, REGON; nazwa funkcjonującej instytucji opieki, zgodna z treścią wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

W przypadku ofert dotyczących tworzenia nowych placówek, nazwa instytucji opieki nad dziećmi, wskazana w ofercie i innych dokumentach, będzie musiała być zgodna z uzyskanym w wyniku realizacji zadania wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

1)    moduł 1a i 1b:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (zgodnie ze wzorem określonym w Programie – załącznik 8);
 • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (zgodnie ze wzorem określonym przez Wojewodę Dolnośląskiego)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • wyłącznie dla modułu 1a – oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie gminy na dzień składania oferty konkursowej (wzór w Programie – załącznik 9);
 • wyłącznie dla modułu 1b – dokument potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2020 r. na terenie gminy powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
 • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2, lub
 • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki),

Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia takiego systemu, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.

2)    moduł 2:

 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2019 r. (wzór w Programie – załącznik 10).
  Gminy, które nie dotują dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty);

 

3)    moduł 3:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór w Programie – załącznik 8);
 • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią;
 • w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę ( porozumienie) współpracy z pracodawcą,
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • oferty składane przez osobę fizyczną muszą zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+” 2020 (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w związku z uczestnictwem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " maluch +" 2020 ( moduł 3 – dla osób fizycznych) -  oświadczenie

 

Dodatkowe informacje i wymogi odnośnie składania ofert:

 1. Stosownie do pkt  6.2.1 i 6.2.2 oraz 7.2.2 pkt 1) tiret 1,2 i 3 i pkt) 3 tiret 1,2 i 3 Programu, Wojewoda Dolnośląski informuje, że program inwestycji, opis zadania (w przypadku remontu) oraz dokument potwierdzający tytuł własności do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna, należy przedłożyć wraz z ofertą. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek strony, może zostać dopuszczona oferta, do której dołączony zostanie dokument, wskazujący na to, że tytuł prawny do wskazanego wyżej lokalu zostanie ustanowiony w okresie umożliwiającym realizację zadania (np. przedwstępna umowa sprzedaży lub najmu, uchwała jednostki samorządu terytorialnego o sprzedaży lub najmie nieruchomości, informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż lub najem). W takiej sytuacji tytułem prawnym do lokalu beneficjent musi wykazać się najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zadania.
 2. Stosownie do pkt 5.3.4 Programu Wojewoda Dolnośląski w każdym wypadku indywidualnie oceni zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. g i 5.3.3 lit. g w zakresie ich udziału w kosztach całkowitych realizacji zadania, przy czym udział kosztów pośrednich zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nie może przekraczać 15% kosztów realizacji tego zadania ogółem.

Jednocześnie przypomina się, że termin składania ofert upływa dnia 13 listopada 2019 r.

Treść  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje o programie  można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr tel. 71 / 340-67-06

 

liczba wejść: 5486