Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2019

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza:

Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2019, w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Informuję, iż zgodnie z zapisami punktu IX.3 załącznika do uchwały 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję, w terminie określonym harmonogramem programu, tj. do dnia 20 listopada 2018 r. (w przypadku nadesłania zastrzeżeń pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu). Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Pisma informujące o rozpatrzeniu przez Komisję zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych zostaną w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2018 r. przekazane za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

liczba wejść: 2598