Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2019

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz Lista wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej

Wojewoda Dolnośląski ogłasza:

Listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej   oraz

Listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej

Informuję, iż zgodnie z zapisami punktu IX.3 załącznika do uchwały 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej dokonanej przez Komisję, w terminie określonym harmonogramem programu, tj. do dnia 3 listopada 2018 r. (w przypadku nadesłania zastrzeżeń pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

Pisma informujące o powodach odrzucenia przez Komisję wniosku o dofinansowanie zostaną w dniu dzisiejszym tj. 26.10.2018r. przekazane za pośrednictwem platformy ePUAP.

liczba wejść: 2431