Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program w roku 2019

Program w roku 2019

Informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 28 czerwca 2019 r.  zatwierdził Wykaz dotacji celowych na realizację w 2019 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 (korekta nr 2).

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2019 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (korekta nr 2).


Informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 5 czerwca 2019 r.  zatwierdził Wykaz dotacji celowych na realizację w 2019 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 (korekta nr 1).

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2019 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (korekta nr 1).


Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 24 stycznia 2019 r.  w sprawie wysokości dotacji na realizację w 2019 r. Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, przyznał środki na finansowanie/dofinansowanie zadań z terenu województwa dolnośląskiego.

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2019 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020.


Powołanie Komisji do oceny wniosków na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zarządzeniem nr 521 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2018 r. powołana została Komisja do oceny wniosków na realizację zadań w 2019 r. w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.


Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020  na 2019 r.

 

„Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Składane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

II OBSZAR WSPARCIA Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny

Termin składania wniosków do 31 października 2018 r.

Wnioski powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji. Po wypełnieniu wniosku (wraz z załącznikami Kosztorys i Wskaźniki) przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami (szczegółowym kosztorysem, wykazem projektów, zestawieniem mieszkań/lokali – jeśli dotyczy) opatrzonymi podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacji i Rozwoju, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki)

III OBSZAR WSPARCIA Ogólnopolskie projekty systemowe

Termin składania wniosków do 14 grudnia 2018 r.

Projekty powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji i mogą zawierać dodatkowo szczegółowe kosztorysy. Po wypełnieniu wniosku przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, opatrzeć datą, pieczęciami i podpisami osób upoważnionych. Następnie złożyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego obszar wsparcia II - Małe granty i obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe.

Załącznik nr 3 do wniosku na realizację zadań - szczegółowy kosztorys

Załącznik nr 4 do wniosku na realizację zadań - wykaz projektów

Załącznik nr 5 do wniosku na realizację zadań - zestawienie mieszkań/lokali

 

 

liczba wejść: 1321