Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Dożywiania

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (Monitor Polski poz. 1024) ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2015r. poz. 821 ze zm.)

Zgodnie z ww. Uchwałą Rady Ministrów dotację na wsparcie dożywiania w gminie przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego gminy mogą uzyskać zgodę na zmniejszenie udziału środków własnych w programie dożywiania (poniżej 40%).

W trakcie roku budżetowego gminy mogą zgłaszać wnioski o zmiany planów w zakresie programu dożywiani

Pełny tekst Uchwały Rady Ministrów nr  221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P. z 2015r. poz. 821 ze zm.) zamieszczony jest  w linku:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-wieloletni-pomoc-panstwa-w-zakresie-dozywiania/

liczba wejść: 2628