Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Korpus Wsparcia Seniorów

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Na realizację programu w nadchodzącym roku zaplanowano kwotę 50 mln zł.

Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych zadania.

Na realizację ww. programu w województwie dolnośląskim przeznaczona została kwota w wysokości 4 005 452 zł, skalkulowana w oparciu o liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w województwie według danych GUS na koniec 2021 r.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a w jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Wojewoda dokona podziału na gminy przyznanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego środków, uwzględniając wnioski złożone przez poszczególne gminy oraz liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w danej gminie. Wnioski należy złożyć poprzez Centralną Aplikację Statystyczną  na opublikowanych sprawozdaniach o symbolach: MODUŁ I –  DPS-IV.293-KSz/2022 oraz MODUŁ II –  DPS-V.294-DW/2022 w terminie do 30 stycznia 2023 r.

liczba wejść: 1669