Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zgromadzenia

Udzielenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:

BZ-BOL.0133.2.2021
Udzielenie zgody na cykliczne organizowanie
zgromadzeń
  Data zatwierdzenia:
     5 lipca 2021 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń
Kogo dotyczy? Osób fizycznych i prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub innych organizacji chcących zorganizować zgromadzenia cykliczne, za wyjątkiem organów władzy publicznej oraz kościołów i innych związków wyznaniowych 
Co przygotować?
 1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku jego wyznaczenia (w przypadku wniesienia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu).
 2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku jego wyznaczenia.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o udzielenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia
  w przypadku jego wyznaczenia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł
Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj
  i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię
  i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej
  i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim
 • uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
 • liczbę zgromadzeń cyklicznych
 • terminarz organizacji zgromadzeń cyklicznych ze wskazaniem dat
 • godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował
Ile muszę zapłacić?

Za wydanie zgody należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia:

- przelewem -  nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895;

- w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Kiedy złożyć dokumenty? Nie później niż 7 dni przed datą pierwszego z cyklu zgromadzeń
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy przekazać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP)

Co zrobi Urząd?

Zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń wojewoda wydaje w formie decyzji administracyjnej

Jaki jest czas reakcji?

Decyzja zostanie wydana nie później niż 5 dni przed terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń

Jak się odwołać? Odwołanie od decyzji Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, na obszarze której ma być zorganizowane zgromadzenie, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji
Informacje dodatkowe

Na podstawie decyzji wojewody, zgromadzenia organizowane cyklicznie mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego
z cyklu zgromadzeń.

Na mocy art. 26c ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń na wniosek: organizatora (pkt 1) lub jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu, o którym mowa w art. 26a ust. 1, nie zostały one zorganizowane (pkt 2). Przy czym, zgodnie z art. 26 c ust. 2 powyższej ustawy, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych od organizatora.  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach - art. 26a – art. 26e;
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5243