Aktualnie znajdujesz się na:

Zgromadzenia

Udzielenie zgody na odbycie zgromadzenia na terenie Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
BZ-ZKSO.0133.1.2017
  Data zatwierdzenia:
      20 grudnia 2017 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zgodę na odbycie zgromadzenia na terenie Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej
Kogo dotyczy? Osób fizycznych i prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych chcących zorganizować zgromadzenie na terenie Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej, za wyjątkiem kościołów oraz związków wyznaniowych mających na celu publiczne sprawowanie kultu organizowanego w kościołach, świątyniach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych. 
Co przygotować?

Pisemną zgodę podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej na odbycie zgromadzenia na tej nieruchomości

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o udzielenie zgody na odbycie zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zgody w wysokości 82 zł. 
  • Pisemną zgodę podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej na odbycie zgromadzenia na tej nieruchomości
Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie organizatora zgromadzenia oraz jego siedziby,
  • cel i program zgromadzenia oraz język, w jakim będą porozumiewać się jego uczestnicy,
  • miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników zgromadzenia oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
  • określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie organizator zwraca się do wojewody
Ile muszę zapłacić?

Za wydanie zgody należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości 82 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 - przelewem -  nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895;

- w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia;

- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
  pl. Powstańców  Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław

Kiedy złożyć dokumenty? Nie później niż 30 dni przed datą zgromadzenia
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy przekazać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP, lub osobiście w biurze podawczym Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00)

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
       
       
Co zrobi Urząd?

Zgodę na odbycie zgromadzenia na terenie Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej wojewoda wydaje w formie decyzji administracyjnej

Jaki jest czas reakcji?

Decyzja o odmowie udzielenia zgody na odbycie zgromadzenia zostanie doręczona organizatorowi w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku

Jak się odwołać? Od decyzji wojewody można odwołać się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2120 z późn. zm.) -  art. 7;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 2180