Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Państwowy egzamin specjalizacyjny - w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
    ZP-WKM.0133.11.2018
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Data zatwierdzenia:
  2 lipca 2018 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji przed przystąpieniem do państwowego egzaminu specjalizacyjnego PESoz

Kogo dotyczy?

Inne zawody –  dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz)

Co przygotować?

Za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta - czynności tych dokonuje wojewoda.

Celem przystąpienia do PESOZ należy złożyć/przesłać do urzędu następujące dokumenty:

  1. wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, wydrukowany z systemu SMK ( i podpisany
  2. kartę specjalizacji z:

- potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,

- potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,

- opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji wystawioną przez kierownika specjalizacji,

- zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,

  1. zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (kopie i oryginały do wglądu)
  2. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza),
  3. potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji (dostępnym na stronie CMKP – www.cmkp.edu.pl); zaświadczenie z języka obcego musi być wydane przez Studium Języków Obcych uczelni medycznej.
  4. dokument potwierdzający odbycie stażu podstawowego
  5. dokumentację potwierdzającą wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym daną osobę programem specjalizacji: - artykuł poglądowy lub oryginalny na temat uzgodniony z kierownikiem specjalizacji,praca poglądowa lub oryginalna, zaakceptowana przez kierownika specjalizacji, praca poglądowa lub oryginalna, która powinna zostać opublikowana w czasopiśmie lub wygłoszona w formie referatu na posiedzeniu towarzystwa naukowego, konferencji lub w czasie innego posiedzenia, psychologia kliniczna - dodatkowo studium przypadku wybranego z praktyki klinicznej, podpisane przez kierownika specjalizacji - w dwóch egzemplarzach; zaliczona przez kierownika specjalizacji praca poglądowa lub oryginalna - zgodnie z informacją w programie specjalizacji.

Uwaga! Niniejsza lista zawiera wykaz podstawowych dokumentów wymaganych do PESoz. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi - muszą być one spełnione.

Dokumenty należy składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w SMK. 

Jak wypełnić dokumenty?

Instrukcje wypełniania wniosku w SMK dostępne są na stronie CSIOZ: https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-smk/

Ile muszę zapłacić?

Kwota opłaty za egzamin – określona jest w przepisach wykonawczych.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez CEM, za pomocą SMK, w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego. Należy ją uiścić nie później niż w terminie 5 dni od dnia upływu terminu składania wniosku. Brak wniesionej opłaty uniemożliwia przystąpić do egzaminu.

Kiedy złożyć dokumenty?

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:

- przed sesją wiosenną - do 15 stycznia

- przed sesją jesienną - do 15 lipca

Uwaga: Minister Zdrowia wydłużył termin składania wniosków o przystąpienie do PESoz dla sesji jesiennej 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Z uwagi na konieczność uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalistycznego zgodnie z programem specjalizacji przez Konsultanta Krajowego w danej dziedzinie, aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do PESoz, dokumenty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone/przesłane  z  4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych 

Pracownik

Pokój

Telefon

e.mail

Magdalena Lewandowska

0129

71 340 66 36

 m.lewandowska@duw.pl

Małgorzata Piwowarczyk

01129

71 340 66 36

 m.piwowarczyk@duw.pl

Co zrobi Urząd?

Urząd dokonuje weryfikacji formalnej dokumentacji, którą następnie przekazuje do  Konsultanta Krajowego w celu jej weryfikacji merytorycznej  i dopuszczenia do PESoz.

Jaki jest czas reakcji?

W ciągu 14 dni od jej złożenia do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dokumentacja jest weryfikowana i przekazana do Konsultanta Krajowego, który ma kolejne 14 dni na jej wyryfikację merytoryczną.

Jak się odwołać?

-

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie  CEM-u:   https://www.cem.edu.pl/zdrow.php 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

 

liczba wejść: 3817