Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-KNPS.0133.3.2019
Zezwolenie na prowadzenie, w ramach działalności statutowej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Data zatwierdzenia:
7.10.2019 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Kogo dotyczy? Podmiotów prowadzących w ramach działalności statutowej placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia).
Co przygotować?

 Przygotuj:

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć w dowolnym czasie, w momencie spełnienia warunków określonych w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) oraz standardów określonych w art. 68 powołanej wyżej ustawy.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

  • przesłać na adres:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
pl. Powstańców Warszawy 1,
 50-153 Wrocław

 

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta:

Pon., Wt., Czw., Pt. w godz. 8:00 - 16;00,

Śr. w godz. 8:00 do 18:00.

Dodatkowe informacje uzyskasz:

 pod nr tel. 71 340 69 83 lub 71 340 63 68

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Dorota Kamińska 0109 71 340-69-83 d.kaminska@duw.pl
Elżbieta Jakubowska 0109 71 340-63-68 e.jakubowska@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Przeprowadzimy oględziny obiektu, w którym usytuowana jest placówka, dokonamy oceny spełnienia standardów. Jeżeli podmiot występujący o zezwolenie spełnia warunki oraz placówka gwarantuje zapewnienie opieki, w szczególności spełnia standardy, wydamy w trybie decyzji administracyjnej zezwolenie na prowadzenie placówki na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem lub w przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełnienia standardów, z urzędu wydamy zezwolenie na czas określony. W zezwoleniu określimy przeznaczenie placówki oraz wpiszemy ją do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy w terminie 14 dni, od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka. Oględzin obiektu dokonamy w terminie 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie.

Jak się odwołać? Od wydanej decyzji administracyjnej możesz odwołać się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wymogi jakie muszą być spełnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki określone są w art. 67 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.).

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 740).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 7788