Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

 

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 ZP-ZPSM.0133.7.2020
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej  Data zatwierdzenia:
    9 września 2020 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać opinię o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Kogo dotyczy?

Opinię o celowości innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Co przygotować?

Przygotuj:

 1. Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby określonej do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty.
 4. wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej ustawą), w przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 2 ustawy, w przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ złóż nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek złóż w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Jeżeli wniosek będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, dołącz oryginał upoważnienia do składania wniosku w imieniu podmiotu leczniczego.
Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej.

Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie:

 1. w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł - w wysokości 2000 zł;
 2. w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000 zł:

a) jeżeli dotyczy jednej dziedziny medycyny - w wysokości 4000 zł,

       b) jeżeli dotyczy kilku dziedzin medycyny - w wysokości określonej w lit. a, powiększonej  o 1000 zł za każdą kolejną dziedzinę medycyny.

Możesz to zrobić w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdującej się na parterze budynku, lub przelewem na numer rachunku bankowego              41 1010 1674 0005 9222 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: IOWISZ i przywołać unikalny numer identyfikacyjny (nr wniosku z pozycji V.5.3. formularza w systemie IOWISZ) wygenerowany przez  system.

 W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wnieś opłatę skarbową w wysokości 17 zł, płatną na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

 Możesz to zrobić:

 • w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdującej się na parterze budynku,

     • w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia,

     • przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego Wrocławia:

  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895. 

Kiedy złożyć dokumenty?

Kompletny wniosek możesz złożyć w dogodnym dla Ciebie terminie, jednakże wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 2, w przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,  wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ złóż nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o wydanie opinii, po wygenerowaniu z systemu IOWISZ, należy złożyć w postaci papierowej na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

lub w wersji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka.

Dostęp do systemu IOWISZ jest dostępny pod adresem: http://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                    od 800 do1600.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

pracownik

pokój nr

telefon

e-mail

Agnieszka Błażejewicz

0124

71 340 69 85

a.blazejewicz@duw.pl

Bogusława Pawlica

0125

71 340 64 92

b.pawlica@duw.pl

Urszula Kurowska

0125

71 340 69 79

u.kurowska@duw.pl

Sylwia Kitajewska

0125

71 340 65 02

s.kitajewska@duw.pl

Beata Kochanowska

0128

71 340 69 38

b.kochanowska@duw.pl

Elżbieta Czernielewska

0128

71 340 62 79

e.czernielewska@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Zweryfikujemy wniosek oraz kompletność dokumentów. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosek podlegać będzie procedowaniu i zostanie wydana opinia.

W przypadku braków formalnych organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95h ust. 1 ustawy, bez rozpatrzenia
Jaki jest czas reakcji?

Wnioski o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy, są rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Opinię wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie wyłącznie na podstawie:

 1. informacji przedstawionych we wniosku,
 2. Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,
 3. danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 4. Mapy Regionalnej albo Mapy Ogólnopolskiej,
 5. opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
 6. informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
Jak się odwołać?

W przypadku gdy opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy, jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu.

Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 za pośrednictwem wojewody.

Protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest. Minister Zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

W terminie 14 dni, w oparciu o przesłany protest, wojewoda może zmienić wydaną przez siebie opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy na pozytywną. W takim przypadku wojewoda nie przekazuje protestu Ministrowi Zdrowia.

Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 95g ust. 2 pkt 8 ustawy:

 1. został wniesiony po terminie;
 2. nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 zdanie drugie ustawy

Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed Ministrem Zdrowia, w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu podmiot, który otrzymał tę opinię, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podmiot (wnioskodawca), który wniósł skargę lub Minister Zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe

 Opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia nie wydaje się w odniesieniu do:

 1. szpitalnego oddziału ratunkowego;
 2. spitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 3. centrum urazowego;
 4. centrum urazowego dla dzieci;
 5. podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1348).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 3555