Aktualnie znajdujesz się na:

OPŁATY w formie przelewu

Opłaty

Proponujemy aby przed wizytą w urzędzie dokonać opłaty paszportowej np w formie przelewu na konto, wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy.Następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Opłata Paszportowa

Proponujemy aby przed wizytą w urzędzie dokonać opłaty paszportowej np w formie przelewu na konto wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy oraz dopisek "opłata paszportowa", a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

 

najbliższy punkt opłat znajduje się w Urzędzie Pocztowym we Wrocławiu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 1.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT :

 • 140 zł – za paszport ważny 10 lat;
 • 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):
  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • uczniom od 13 roku życia i studentom.

Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

 • 30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
  • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;
  • realizującym obowiązek szkolny.

Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny

 • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia;
 • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia;
 • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.


ULGOWA OPŁATA PASZPORTOWA przysługuje:

emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami), a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,Ulgowa opłata przysługuje :

 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom dla których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,( Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515);
 • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom

UWAGA ulga nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz, 1365)

Ulgowa opłata paszportowa wynosi 50%

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

 • od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 • od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
 • żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

Należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty. W przypadku obcojęzycznych legitymacji szkolnych lub dokumentów uprawniających do ulgowej opłaty, wymagane jest okazanie  tłumaczenia na język polski wydane przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązuje zasada, że w razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

*w przypadku młodzieży uczącej się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej - art. 11 ust. 3 ustawy
z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Dz.U. z 2014 r. poz. 1863

Obniżenie opłaty za wydanie nowego paszportu

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia m.in jednej z następujących okoliczności wymienionych „w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania  danych osobowych zamieszczonych w dokumencie paszportowym:

 • nazwiska
 • imienia (imion);
 • daty i miejsca urodzenia;
 • płci
 • numeru PESEL
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenia granicy.

Wymiana paszportu z powodu zmiany danych osobowych
Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni.

Po upływie wymienionych wyżej terminów dokument paszportowy zawierający nieaktualne dane traci ważność.

 

ZWROT OPŁATY PASZPORTOWEJ

W przypadku nadpłaty lub błędnie dokonanej opłaty paszportowej,  
klient może wystąpić o jej zwrot wypełniając wniosek o zwrot opłaty paszportowej
oraz dołączając oryginał dowodu wpłaty.
Dokumenty dot. zwrotu wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Paszportowy
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław           
lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału
(pokój 0151 parter w sąsiedztwie Sali Obsługi Paszportowej).
Czas oczekiwania na zwrot opłaty paszportowej wynosi do 30 dni.

Opłaty skarbowe
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej  
potwierdzenie wiarygodności podpisu (np w związku z wyrażeniem zgody przez jednego z rodziców na wydanie paszportu dziecku)
podlega opłacie za wykonaną czynność urzędową w wysokości 9 zł

 

liczba wejść: 556867