Aktualnie znajdujesz się na:

Jak złożyć wniosek o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby dorosłej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-POK.0133.5.2019
Złożenie wniosku o wydanie  dokumentu paszportowego dla osoby dorosłej Data zatwierdzenia:
04.09.2019
Co chcę załatwić? Otrzymać dokument paszportowy dla osoby dorosłej.
Kogo dotyczy? Klientów-obywateli polskich zainteresowanych otrzymaniem paszportu.
Co przygotować?
 • wniosek o wydanie paszportu - do pobrania wyłącznie w organie paszportowym, proszę wypełnić wszystkie punkty od 1 do 13 we wniosku przed wizytą na stanowisku obsługi
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - szczegółowe informacje dot. fotografii znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej;
 •  ważny dowód osobisty - do wglądu oraz posiadany przez obywatela ważny paszport do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania).
 • do wglądu przedstawia się również dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport, jeżeli taka ulga przysługuje (ważna legitymacja szkolna, studencka, emeryta/rencisty, legitymacja kombatancka).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
Wniosek o wydanie paszportu  
Wniosek można pobrać :
w punkcie Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze. 
Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie wypełnienie drukowanymi literami zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w załaczonym wzorze wypełniania wniosku. Proszę wypełnić wszystkie punkty od 1 do 13 we wniosku przed wizytą na stanowisku obsługi.

Ile muszę zapłacić?
 • Opłata ulgowa za paszport dla osoby dorosłej  po okazaniu odpowiedniego   ważnego dokumentu będącego podstawą do ulgowej opłaty - 70 zł
 • W przypadku braku legitymacji uczniowskiej/studenckiej/emeryta/kombatanta - 140 zł
 • opłata paszportowa dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

W budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Wałbrzychu funkcjonuje komercyjny punkt kasowy, pobierający prowizję za dokonanie opłat paszportowych. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Legnicy i Jeleniej Górze nie ma punktu kasowego. 

 • Proponujemy i zalecamy aby przed wizytą w urzędzie dokonać opłaty paszportowej np. w formie przelewu na konto wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.
 • Przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Finansów i Budżetu 

  NBP O/O Wrocław

  41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

 • Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:
 • od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 • od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
 • żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

Kiedy złożyć dokumenty? Zapraszamy wszystkich klientów o składanie wniosków paszportowych przed sezonem letnim (maj-sierpień). Dzięki temu unikniecie Państwo kolejek i długiego oczekiwania na dokument paszportowy.
Gdzie załatwię sprawę?
Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1
 
Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Niezbędne informacje dot. spraw paszportowych
można uzyskać wybierając nr
75 7229 449
  adres e-mail: paszporty@duw.pl
 
Oddziały Paszportowy i Obsługi klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu obsługuje Klientów w sprawach paszportowych:
 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek  - w godzinach 9.00-16.00

Delegatury w sprawach paszportowych obsługują Klientów w godzinach :

 • poniedziałek, wtorek, śtroda , czwartek, piątek   9.00-16.00
 • Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 12
 • Legnica ul. F. Skarbka 3
 • Wałbrzych ul. Słowackiego 23a 
Co zrobi Urząd?

W przypadku braków formalnych w dostarczonej do wniosku paszportowego dokumentacji otrzymacie Państwo pismo o konieczności uzupełnienia wniosku
w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Organ paszportowy przyjmuje wniosek, następnie weryfikuje poprawność danych osobowych oraz kieruje wniosek do realizacji w celu personalizacji dokumentu paszportowego.

Dokument paszportowy dla osoby dorosłej wydawany jest z terminem ważności 10 lat.

Jaki jest czas reakcji?

Do odbioru dokumentu paszportowego klient okazuje potwierdzenie złożenia wniosku paszportowego a w sytuacji jego utraty – dowód osobisty lub poprzedni ale jeszcze ważny paszport.

Jak się odwołać? Od decyzji w sprawach odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Informacje dodatkowe Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać osobiście.
Podstawa prawna

    Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1919  z późn. zm.)

 •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r.w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U z 2010 Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126)
 •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 1191561