Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Obsługa Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wizyty tylko po rejestracji telefonicznej. Rejestracja czynna w dni robocze w godzinach 8.30 -15.30-do wyczerpania dostępnych terminów

Informujemy, że nie ma możliwości wykonania fotografii. kserokopii dokumentów lub opłaty w budynkach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Klient zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania i okazania ważnego dokumentu tożsamości, aktualnych fotografii, wcześniejsze i kompletne wypełnienie wniosku (wyjątek stanowią wnioski w sprawach paszportowych udostępnianych na salach obsługi-proszę przychodzić z własnym długopisem) , skopiowanie niezbędnych załączników, wcześniejsze dokonanie opłat we własnym zakresie np w formie przelewu i okazanie potwierdzenia (informacje o wymaganych opłatach i warunkach dot fotografii do poszczególnych usług są dostępne na stronie www.duw.pl w zakładce obsługa klienta).

SPRAWY PASZPORTOWE- wizyty możliwe    tylko po wcześniejszej rejestracji    telefonicznej do wyczerpania dostępnych terminów

złożenie wniosku o paszport oraz odbiór paszportu

we Wrocławiu  71 340 62 81, 71 340 61 87  - do wyczerpania dostępnych terminów

w Jeleniej Górze- w godzinach od 09.00 do 13.00  - 75 722 94 39-do wyczerpania dostępnych terminów

w Wałbrzychu - 74 847 41 01 do wyczerpania dostępnych terminów

w Głogowie  76 726 55 50 do wyczerpania dostępnych terminów

w Legnicy

Obsługa klientów paszportowych 076  713 50 06 do wyczerpania dostępnych terminów

Obsługa klientów cudzoziemskich 076 713 50 10

 Rezerwacje  obsługiwane są od 8:30  do wyczerpania dostępnych terminów.
                W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy
                o kontakt drogą elektroniczną na adres: paszporty@duw.pl

 

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO we  Wrocławiu

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego  (uznania za obywatela polskiego, uznania za repatrianta, nadania obywatelstwa polskiego) oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można składać:

 •     do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Urzędu w godzinach pracy urzędu,
 •     korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

WAŻNE: Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, a złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w powyżej przytoczony sposób wymaga dodatkowo opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy.

Informacje w sprawie poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego udzielane są telefonicznie, pod następującym numerem: 71 340 66 09.

SPRAWY LEGALIZACJI POBYTU I PRACY, ZAPROSZEŃ ORAZ OBYWATELI UE we Wrocławiu :

W sprawach już złożonych do Wojewody Dolnośląskiego, które zawierały braki formalne, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu skontaktuje się telefonicznie indywidualnie z Państwem celem umówienia wizyty, podczas której zostaną pobrane odciski linii papilarnych oraz uzupełnienia pozostałych braków formalnych. Na wizytę należy stawić się z wezwaniem, które otrzymaliście Państwo z urzędu oraz dokumentem tożsamości.

 1. Wnioski w sprawie legalizacji pobytu należy składać tylko drogą korespondencyjną/pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego. Wnioski te będą obarczone  brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając konkretny (dzień i godzina) termin wizyty.
 2. Na stanowiskach obsługi klienta realizowana będzie tylko usługa osobistego stawiennictwa stron i uzupełnienia braków formalnych po pisemnym wezwaniu ze strony inspektora prowadzącego sprawę.
 3. Wnioski o zarejestrowanie pobytu obywateli UE, pobytu stałego UE oraz wniosków o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy przesyłać za pośrednictwem poczty. Organ pisemnie wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosków (na konkretny dzień i godzinę).
 4. Wnioski o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy wysyłać za pośrednictwem poczty.
 5. Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę można wysyłać drogą pocztową lub przez stronę zc.praca. gov.pl
 6. W sprawach pobytowych w pierwszej kolejności obsługiwani będą klienci, którzy otrzymali wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, zawiadamiani telefonicznie o terminie uzupełnienia braków
 7. Karty pobytu oraz dokumenty dot. Obywateli UE wydawane będą tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu za pośrednictwem maila kartapobytu@duw.pl lub pod nr telefonu 71 701 11 00
 8. W innych sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemskich prosimy kontaktować się pod nr telefonu (71) 701 11 00
 9. Pozostałe dokumenty w sprawach legalizacji pobytu proszę wysyłać na adres urzędu za pośrednictwem poczty lub do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Urzędu w godzinach pracy urzędu
 10. Do odwołania zawieszona zostaje możliwość dokonania internetowej rezerwacji wizyty;
 11. Klienci posiadający rezerwacje wizyt od 14 marca br w sprawach legalizacji pobytu oraz w sprawach paszportowych będą powiadamiani indywidualnie telefonicznie lub mailowo nowych terminach wizyt.
 12. Klient zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania  i okazania ważnego  dokumentu tożsamości, aktualnych fotografii, wcześniejsze i kompletne wypełnienie wniosku (wyjątek stanowią wnioski w sprawach paszportowych udostępnianych na salach obsługi-proszę przychodzić z własnym długopisem) , skopiowanie niezbędnych załączników, dokonanie opłat w formie przelewu (informacje o wymaganych opłatach i warunkach dot fotografii do poszczególnych usług są dostępne na stronie www.duw.pl w zakładce obsługa klienta).
 13. Brak możliwości wykonania fotografii. kserokopii dokumentów lub opłaty w budynkach Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego.

 

 

liczba wejść: 9785