Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rezerwacja wizyty i zasady obsługi w sprawach paszportowych i cudzoziemskich.

Wojewoda Dolnośląski informuje, iż wizyty w DUW we Wrocławiu możliwe są tylko po wcześniejszej rejestracji. (telefonicznej, mailowej lub przez WWW). 
Rejestracja telefoniczna czynna w dni robocze w godzinach 8.30 -15.30  lub do wyczerpania dostępnych terminów.
Informujemy, że w czasie pandemii w budynku Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego we Wrocławiu nie ma możliwości wykonania fotografii, kserokopii dokumentów ani wniesienia opłaty w kasie.
Klient zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania  i okazania ważnego  dokumentu tożsamości, aktualnych fotografii, wcześniejszego i kompletnego wypełnienie wniosku (wyjątek stanowią wnioski w sprawach paszportowych udostępnianych na salach obsługi), skopiowania niezbędnych załączników, wcześniejszego dokonania opłat we własnym zakresie i okazanie potwierdzenia przelewu  (informacje o wymaganych opłatach i warunkach dot fotografii do poszczególnych usług są dostępne na stronie www.duw.pl w zakładce obsługa klienta).
Ze względów sanitarnych prosimy posiadać własne przybory do pisania.

 

 

SPRAWY PASZPORTOWE- wizyty możliwe    tylko po wcześniejszej rejestracji   telefonicznej, mailowej :


paszporty@duw.pl 

lub za pośrednictwem strony www

Pracownicy rejestrujący dokonują rezerwacji tylko na 5 dni roboczych ( np 03 09 br rejestrujemy wizyty na dzień 9 09 br itd) .

 

we Wrocławiu  71 340 62 81, 71 340 61 87  - do wyczerpania dostępnych terminów

w Jeleniej Górze- w godzinach od 09.00 do 13.00  - 75 722 94 39-do wyczerpania dostępnych terminów

w Wałbrzychu - 74 847 41 01 do wyczerpania dostępnych terminów

w Głogowie  76 726 55 50 do wyczerpania dostępnych terminów

w Legnicy rezerwacje dla klientów paszportowych (złożenie wniosku, odbiór paszportu, inne) - 076  713 50 06;

e-mail: oplatylegnica@duw.pl - do wyczerpania dostępnych terminów

w Lubinie  885 290 658 do wyczerpania dostępnych terminów

 

Obsługa klientów cudzoziemskich w Legnicy 076 713 50 10

 Rezerwacje  obsługiwane są od 8:30  do wyczerpania dostępnych terminów.
                W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy
                o kontakt drogą elektroniczną na adres: paszporty@duw.pl

 

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO we  Wrocławiu

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego  (uznania za obywatela polskiego, uznania za repatrianta, nadania obywatelstwa polskiego) oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można składać:

 •     do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Urzędu w godzinach pracy urzędu,
 •     korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

WAŻNE: Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, a złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w powyżej przytoczony sposób wymaga dodatkowo opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy.

Informacje w sprawie poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego udzielane są telefonicznie, pod następującym numerem: 71 340 66 09.

SPRAWY LEGALIZACJI POBYTU I PRACY, ZAPROSZEŃ ORAZ OBYWATELI UE we Wrocławiu :

W sprawach już złożonych do Wojewody Dolnośląskiego, które zawierały braki formalne, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu skontaktuje się telefonicznie indywidualnie z Państwem celem umówienia wizyty, podczas której zostaną pobrane odciski linii papilarnych oraz uzupełnienia pozostałych braków formalnych. Na wizytę należy stawić się z wezwaniem, które otrzymaliście Państwo z urzędu oraz dokumentem tożsamości.

 1. Wnioski w sprawie legalizacji pobytu należy składać
  •  drogą korespondencyjną/pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego. Wnioski te będą obarczone  brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając konkretny (dzień i godzina) termin wizyty,
  • osobiście po wcześniejszej rezerwacji;

Wrocław:

 71 340 63 09,   71 340 62 19    lub   71 340 61 72   od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-14.00. Infolinia obsługiwana jest przez konsultantów zatrudnionych w ramach realizacji projektu 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji do wyczerpania dostępnych terminów.


Legnica:

Złożenie wniosków pobytowych -  76 713 50 06; e-mail: oplatylegnica@duw.pl  - do wyczerpania dostępnych terminów

Rezerwacje dotyczące zezwoleń na pracę -  76 713 50 23; e-mail: cudzoziemcylegnica@duw.pl - do wyczerpania dostępnych terminów

Informacja dla Cudzoziemców FAMI – 76 713 50 10

 1. Na stanowiskach obsługi klienta realizowana będzie tylko usługa osobistego stawiennictwa stron i uzupełnienia braków formalnych po pisemnym wezwaniu ze strony inspektora prowadzącego sprawę.
 2. Wnioski o zarejestrowanie pobytu obywateli UE, pobytu stałego UE oraz wniosków o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy przesyłać za pośrednictwem poczty. Organ pisemnie wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosków (na konkretny dzień i godzinę).
 3. Wnioski o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy wysyłać za pośrednictwem poczty.
 4. Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę można wysyłać drogą pocztową lub przez stronę zc.praca. gov.pl
 5. W sprawach pobytowych w pierwszej kolejności obsługiwani będą klienci, którzy otrzymali wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, zawiadamiani telefonicznie o terminie uzupełnienia braków
 6. Karty pobytu oraz dokumenty dot. Obywateli UE wydawane będą tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu za pośrednictwem maila kartapobytu@duw.pl lub pod nr telefonu 71 701 11 00 - infolinia obsługiwana w ramach projektu FAMI
 7. W innych sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemskich prosimy kontaktować się pod nr telefonu 71 701 11 00
 8. Pozostałe dokumenty w sprawach legalizacji pobytu proszę wysyłać na adres urzędu za pośrednictwem poczty lub do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Urzędu w godzinach pracy urzędu
 9. Do odwołania zawieszona zostaje możliwość dokonania internetowej rezerwacji wizyty;
 10. Klienci posiadający rezerwacje wizyt od 14 marca br w sprawach legalizacji pobytu oraz w sprawach paszportowych będą powiadamiani indywidualnie telefonicznie lub mailowo nowych terminach wizyt.
 11. Klient zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania  i okazania ważnego  dokumentu tożsamości, aktualnych fotografii, wcześniejsze i kompletne wypełnienie wniosku (wyjątek stanowią wnioski w sprawach paszportowych udostępnianych na salach obsługi-proszę przychodzić z własnym długopisem) , skopiowanie niezbędnych załączników, dokonanie opłat w formie przelewu (informacje o wymaganych opłatach i warunkach dot fotografii do poszczególnych usług są dostępne na stronie www.duw.pl w zakładce obsługa klienta).
 12. Brak możliwości wykonania fotografii. kserokopii dokumentów lub opłaty w budynkach Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego.

Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji.
„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”.

B E Z P I E C Z N A   P R Z Y S T A Ń 

liczba wejść: 21063