Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych

Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych

 

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
ZP-OZM.0133.1.2018
Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych Data zatwierdzenia:
   02.07.2018   r.
Co chcę załatwić? Złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
Kogo dotyczy?

Pacjenci

Komisja rozpatruje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa dolnośląskiego, po 1 stycznia 2012 r. 
Co przygotować?

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego.

Dokumentację medyczną na poparcie wniosku.  

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego 

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wniosek w dwóch egzemplarzach, podpisz i dołącz kserokopie dokumentacji medycznej również w dwóch egzemplarzach.
Ile muszę zapłacić?

Opłata za wniosek wynosi 200 zł

Opłatę należy uiścić  na rachunek:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
NBP o/okręgowy Wrocław 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

z dopiskiem w tytule przelewu "opłata za złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych"

UWAGA:

W trakcie postepowania przed komisją mogą powstać idodatkowe  koszty postepowania takie jak:

  • koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję,
  • wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego – jeżeli taka będzie potrzebna

W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postepowania przed komisją ponosi wnioskodawca, a w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym podmiot leczniczy , które należy uiścić po zakończeniu postępowania na wskazany wyzej rachunek.

 
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek do komisji można  złożyć w ciągu  jednego roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia sądowego stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców po śmierci pacjenta lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław,
z dopiskiem : "Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych"

lub złożyć osobiście

 
Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sekretariat Komisji

0269

( parter)

071/340 63 34 zdarzeniamedyczne@duw.pl
Kancelaria DUW 0114    
Co zrobi Urząd?

Komisja zawiadomi Cię o terminie lub terminach posiedzeń, na których rozpatrzy wniosek i wyda orzeczenie.

Jaki jest czas reakcji?

Komisja wydaje orzeczenie  w sprawie zdarzenia medycznego w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego  wniosku. Termin ten moze ulec zmianie.

Jak się odwołać? Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.
Informacje dodatkoweW

Wysokość świadczeń:

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania
i zadośćuczynienia, jednakże:

  • w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł,
  • w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję zdarzenia medyczneego , podmiot leczniczy występuje z własną propozycją odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną  kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na to, że nie ma możliwości odwoływania się od proponowanej wysokości kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wystąpienia na drogę sądową z powództwem cywilnym.

Uwaga:

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia
w przypadku zdarzenia medycznego.

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

 

 

 

Pliki do pobrania

  • 56 KB
liczba wejść: 36885